news Image
2012.04.19
00:29
| A A A
Vergi yükünün azaldılması lazımdır
“Bunu ölkənin iqtisadi inkişafı tələb edir

Azərbaycanvergiyükününazaldılmasısahəsindəaparmalıdır. BubarədəMilliMəclisinİqtisadisiyasətkomitəsininsədriZiyadSəmədzadəAzərbaycandaAmerikaTicarətPalatasının(AmCham) təşkiletdiyi"Azərbaycandavergi: yenivergimədəniyyətinaminə" adlıikincivergikonfransındaçıxışızamanıbildirib. "Vergisisteminingələcəkinkişafıüçünvergiyükününazaldılması, VergiMəcəlləsinintəkmilləşdirilməsi, vergiödəyicilərüçünprosedurunsadələşdirilməsidigərtədbirlərlazımdır. HazırdaVergiMəcəlləsinədəyişikliklərhazırlanır. Bunuölkəniniqtisadiinkişafıtələbedir", - Z.Səmədzadədeyib. Onunsözlərinəgörə, Azərbaycandünyadavergisisteminintəkmilləşdirilməsisahəsindəuğurlarıilətanınır. "Məhzvergisistemindəuğurlarölkəninmaliyyəbazasınınmöhkəmlənməsindəsabitləşməsindəböyükroloynayır", - oqeydedib. VergilərNazirliyiyanındaKommersiyahüquqişəxslərindövlətqeydiyyatınıntəşkiliiqisaditəhlilBaşİdarəsininrəisiZaurFətizadəninsözlərinəgörə, Azərbaycandaqanunvericiliyininzibatçılığıntəkmilləşdirilməsivergimədəniyyətininvergilərinkönüllüödənişisəviyyəsininyüksəldilməsinəxidmətedir. "DünyaBankıBeynəlxalqMaliyyəKorporasiyasının"DoingBusiness-2012" adlısonhesabatındaAzərbaycan69-cuyerdən66-yerə, vergilərinödənişisəviyyəsiüzrəisə105-ciyerdən81-ciyerəyüksəlib. Bununsəbəbləriarasındavergiödənişlərininsadələşdirilməsi, vergiödəyicilərinxərclərininazaldılmasıs. göstərilirdi", - Fətizadədeyib