news Image
2012.04.19
07:50
| A A A
Qarabağ münaqişəsində itgin düşənlərin yeri müəyyənləşdirilə biləcək

BeynəlxalqQırmızıXaçKomitəsinin (BQXK) AzərbaycandakınümayəndəliyiDağlıqQarabağmünaqişəsizamanıitgindüşənlərinaxtarışlarısahəsindəyenilayihəhazırlayır. Dahaöncəbeləlayihələrhəyatakeçirilib. Buradaitgindüşənlərinyaxınlarındanonlaradairlazımiməlumatlartoplanılır. Yenihazırlananlayihəəvvəlkindənəhəmiyyətlidərəcədəfərqlənəcək. EkspertlərgələcəkdəinsanınşəxsiyyətiniDNTanalizisayəsindəmüəyyənetməkməqsədiiləitgindüşənlərinqohumlarındanqannümunələrigötürməyitəklifedirlər.

Hazırdahərbigirovların, əsiritgindüşənvətəndaşlarınişləriüzrəDövlətKomissiyasınınməlumatlarınaəsasən, onlarınsayı 4046 nəfərtəşkiledir. Bunlardan 248-iqadın, 47-iuşaq, 351-iisəyaşlılardır. DövlətKomissiyasındaerməniəsirliyində 878 nəfərinolmasıbarədəməlumatşahidifadələrivar.

Movqe.az