news Image
2012.04.19
00:36
| A A A
PKK-çılar və Suriya erməniləri yenidən Dağlıq Qarabağa üz tuturlar
Bu məsələdə həmişəki kimi əsas yardımçı qismində Ermənistan çıxış edir

Suriyadayaşananqanlıolaylarbuölkədənəhalininmüxtəliftəbəqələrininköçünüdahadaintensivləşdirib. Onlarınsırasındaermənilər, həmçininBəşərƏsədrejiminindəstəkverdiyinigizlətmədiyiPKKterrorçularıdayeralır. BeləbirvaxtdaisəsonuncularınbirhissəsininsığınacaqolaraqüztutduğuəsasməkanlarsırasındayenidənErmənistanAzərbaycanınişğaledilmişərazilərininadıçəkilir.

Ümumiyyətləisəqeydedəkki, ermənilərləyanaşı, Suriyadayaşayandigərxristianlarburadaqalmağıözləriüçünböyüktəhlükəolaraqgörürlərgələcəklərindənnarahatdırlar. Suriyadaxristianlarınsayıtəxminən2 milyonnəfərtəşkiledironlarsırasındaerməniləryeralır. EləSuriyanıtərkedənlərsırasındaermənilərinolduğubildirilir. OnlarınüztutduğuəsasməkanlardanbiriisəErmənistandırburadaSuriyaermənilərininAzərbaycanınişğalolunmuşərazilərindəyerləşdirilməsiistiqamətindərəsmiİrəvanınmüəyyənaddımlaratdığıhaqdaməlumatlardolaşmaqdadavamedir. Ümumiyyətlə, SuriyahadisələrigündəməgəldikdənsonraburadakıermənilərinbirqismininDağlıqQarabağdaməskunlaşdırılmasıhaqdaməlumatlaryayılır Bundan öncə ErmənistanMilliElmlərAkademiyasıŞərqşünaslıqİnstitutunundirektoruRubenSafrastyanbildiribki, BəşərƏsədinhakimiyyətdəngetməsiilknövbədəbuölkədəyaşayanermənilərinzərərinədir. O, Əsədrejiminindevrilməsinihəttaermənilərinfaciəsikimiqiymətləndirir.

LakinQarabağaüztutanlartəkcəerməniləryox, həmPKK-çılardır. Belə ki, SuriyadaməskunlaşanPKKtəmsilçiləriartıqburadaqalmağıözləriüçüntəhlükəsayırlar. TürkiyəordusununSuriyayamüdaxiləehtimalınınartmasıfonunda  isə PKK-çılar daha böyük narahatlıqkeçirməyəbaşlayıblar.

Bundanbaşqa, TürkiyəninyenidənbuterrorçuqruplaşmayaqarşıgenişmiqyaslıəməliyyatlarastartverməsifonundadaPKKözünəyenisığınacaqlaraxtarmaqdadırbuxüsusdaErmənistanbuterrorçuqruplaşmaüçünəvəzedilməzməkandır. Qeydedəkki, TürkiyəninŞırnakvilayətindəkiCudidağındaaşkaredilənPKKterrorqruplaşmasınaqarşıgenişmiqyaslıəməliyyatbaşladılıb. "Kobra" tiplihelikopterlərterrorçularınyerləşdiyiəraziləriatəşətutub, dağınzirvələrinəxüsusitəlimatlıdesantdəstələriendirilib.

İraqınşimalsərhədlərindəPKKsıxışdırılır. Xatırladaqki, buradaxariciəməliyyatlarüçünhökumətəTürkiyəBöyükMillətMəclisitərəfindənötənilin17 oktyabrtarixindənetibarənverilənsəlahiyyətlərininmüddətidahabiriluzadılıb. İraqdaSuriyadasıxışdırılanterrorçularınisəölkədaxilinəçəkildikləri, eynizamandaErmənistanaüztutduqlarıdagələnməlumatlarsırasındadır. ÜmumiyyətləisəTürkiyəninterrorçuqruplaşmayaqarşıhərbiəməliyyatlarıintensivləşdirməyəbaşlamasındansonraDağlıqQarabağişğaledilmişdigərAzərbaycanərazilərindəPKKyaraqlılarınınməskunlaşmasıbarədəiddialarsəngiməkbilmir. Postsovetməkanındakıkürdlərinəsaskütləviinformasiyavasitələrindətez-tez belə məlumatlarsəslənirki, DağlıqQarabağdakıermənilərləPKKmənsubları, habeləİraqınşimalındakı"KürdüstanMuxtariyyəti" arasındatəmaslargetdikcəintensivləşir.

Ermənistanınhakimiyyətdairələriməsələiləbağlıhərhansıaçıqlamaverməkdənqətiyyətləboyunqaçırsalardaİrəvandakıictimaiqeyri-hökumət təşkilatlarıPKKyaraqlılarınınDağlıqQarabağdaistirahəttəlimməqsədilə"tezgələnqonaq"lar olduqlarınıdeyirlər.

Politoloqlarınfikrincə, hazırdaDağlıqQarabağakürdlərinkütləviyagenişmiqyaslıköçübarədədanışmaqüçünyetərincəfaktlarolmasada, ənmüxtəlifterrortəşkilatlarınınAzərbaycanınişğaledilmişərazilərindəməskunlaşmalarıartıqdanılmazfaktaçevrilib. Xatırladaqki, DağlıqQarabağAzərbaycanınişğaledilmişərazilərindənmüxtəlifterrorqruplaşmalarınınyararlanmalarıbarədərəsmiBakıindiyədəkdəfələrləbəyanatlarverib.

ÜmumiyyətləisəErmənistanınTürkiyəəleyhinəfəaliyyətgöstərənterrorçuqüvvələrəsilahyardımıetməsidigərnövdəstəkgöstərməsinədairbuvaxtaqədərTürkiyəmediaorqanlarındadaxeyliməlumatgedib. Faktdırki, ErmənistanlauzunillərdənbəriTürkiyəəleyhinəmübarizəaparanPKKterrortəşkilatıarasındasıxişbirliyimövcuddur. Türkiyəmediasındadadəfələrləyeralanməlumatlardanməlumolurki, PKK-nın əsas düşərgələrindənbiriməhzErmənistandayerləşir. PKK-çıların bəzi hallardaTürkiyəərazisinəErmənistandanmüdaxiləetdiyinədairfaktlarmövcuddur. Yayılanməlumatlardanbeləaydınolurki, İraqınşimalındasıxışdırılanPKKyaraqlılarınınbirhissəsi, əsasetibarilə, 2007-ciilinsonlarındanbaşlayaraqErmənistanaAzərbaycanınişğaledilmişərazilərinəyerləşməkdədir. PKKüzvlərinəErmənistanınMilliTəhlükəsizlikNazirliyininPolisininhərtərəfliyardımgöstərməsinədairindiyəqədərxeylifaktlartoplanıb. Bildirilirki, əvvəlkikimi, indiPKK-çılar Ermənistandaçoxrahatdolaşırfəaliyyətgöstərir. TürkiyədənErmənistanakeçmişterrorçularınmaliyyəqaynağınınbirikimiisəməhzrəsmiİrəvanözüçıxışedir. Ermənistanınrəsmihakimiyyətstrukturlarıiləyanaşı, ASALAterrortəşkilatınıyaradıbTürkiyəyəqarşıterroraksiyalarıtəşkiledənqatımillətçi"Daşnaksütyun" "Hnçak" partiyalarınınmənsublarıdaPKKiləsıxtəmasdadır.

ƏsgərCAVADOV