news Image
2014.06.06
13:52
| A A A
RGEM-dən açıqlama: "Duzlu göl təhlükəlidir"
Ziyəddin Kazımov: "Göldə yod­lu-brom­lu su­lar duz­lu gö­lü qi­da­lan­dır­sa da, on­lar an­tro­po­gen tə­si­rə mə­ruz qal­dı­ğın­dan is­ti­fa­də­yə ya­rar­lı sa­yıl­mır"

Res­pub­li­ka Gi­gi­ye­na Epi­de­mio­lo­gi­ya Mər­­zi (GEM) Zığ­da­ duz­lu göl­ çim­­yi qa­da­ğan edən gös­­riş ve­rib. Qeyd edək ki, Ab­şe­ron­da duz­lu göl­­rin sa­ çox ol­sa da, əha­li on­la­rın yal­nız üçün­dən is­ti­fa­ edir. Duz­lu göl­­rin ət­ra­fın­da di­bin­ ye­ral­ su­la­rın bu­laq­la­rın ol­ma­ on­lar­dan müa­li­ məq­­di üçün is­ti­fa­ et­mək im­ka­ ya­ra­dır. Zığ­da­ duz­lu göl­dən oy­naq, ra­di­ku­lit, bel os­te­ro­xon­dro­zu, əsəb sis­te­mi, hət­ta ­zi ­ri xəs­­lik­­ri­nin müa­li­­sin­ is­ti­fa­ edi­lir­di. Mər­­zin sa­ni­tar gi­gi­ye­na ­­­­ri üz­ şö­ ­di­ri Zi­yəd­din Ka­­mov Movqe.az-a bildirib ki, yod­lu-brom­lu su­lar duz­lu ­ qi­da­lan­dır­sa da, on­lar an­tro­po­gen ­si­ ­ruz qal­­ğın­dan is­ti­fa­­ ya­rar­ sa­yıl­mır:"Duz­lu göl müa­li­­vi əhə­miy­yət­li ol­du­ğun­dan onun su­yun­dan ana­liz­lər ­­­lüb. Ana­liz­­rin ­ti­­­ri­nin mən­fi ol­ma­  ət­raf­da­ an­ti­sa­ni­ta­ri­ya şə­rai­ti bi­zi məc­bur et­di ki, əha­li­nin bu göl­ çim­­si­ni qa­da­ğan edək".

Z.Ka­­mo­vun söz­­ri­ ­, bir neçə ildir ki, göl­dən is­ti­fa­­ qa­da­ğa qo­yu­la­raq nöq­san­la­rın ara­dan qal­­rıl­ma­ üçün tək­lif­lər ve­ri­lib. H­ər han­ bir müs­bət irə­li­­yiş ol­ma­­ğın­dan göl­dən is­ti­fa­­ qa­da­ğa qo­yan ­rar ­bul edi­lib.Şö­ ­di­ri bu ba­­ Su­ra­xa­ ra­yon İc­ra H­aki­miy­­ti­, əra­zi­ ­za­rət edən ­­diy­­ ra­yon po­lis ida­­si­ bil­gi ve­ril­di­yi­ni söy­­di. Bil­dir­di ki, əra­zi­dən is­ti­fa­ za­ma­ baş ve­ bi­­cək hər han­ ha­di­­ ­min or­qan­lar ­su­liy­yət da­şı­yır.

 

Avqust ayının ən yaxşı futbolçusu

RUSLAN ABIŞOV
43%
DMİTRİ BEZOTOSNI
31%
CERARD PROQNİ
5%
FİLİP OZOBİÇ
21%
1019 səs