news Image
2014.06.09
16:41
| A A A
Bakıda restoranlarda az­yaş­lı qız­lar gö­bək rəq­si ilə müştəriləri fey­ziy­yab et­mə­yə məc­bur edi­lir-Özəl
Yu­sif Bə­kirov: "On­lar­la ki­çik rəq­qas be­lə məc­lis­lər­də ya­nıq xə­sa­rə­ti ilə xəs­tə­xa­na­la­ra çat­dı­rı­lıb"

El şən­lik­­ri az­yaş­ uşaq­la­rın is­tis­mar olun­du­ğu ən küt­­vi sa­­lər­dən bi­ri­ çev­ri­lib. Toy­la­rın ke­çi­ril­di­yi bu ­kan­lar hət­ta öl­­ uşaq əmə­yi­nin ən çox is­tis­mar olun­du­ğu nəq­liy­yat sek­to­ru­nu da ar­xa­da qo­yub. Av­to­bus­lar­da "kon­duk­tor" ­­yən az­yaş­ uşaq­lar sər­ni­şin top­la­maq üçün  gün ax­şa­ma ki­mi müş­­ri səs­­­ məc­bur edi­lir­di­, şad­lıq ev­­rin­ əmə­ cəlb olu­nan ba­la­ca fi­dan­lar bun­dan ­­lər­ ar­tıq ­kün al­­na gir­­ məh­kum edi­lir­lər. Əyin­­ri­ "­lək" qi­ya­­si ge­yin­di­ri­lən az­yaş­ qız uşaq­la­ el şən­lik­­rin­ ­lin­­rin ətə­yin­dən ya­pış­ma­ğa, on­la­ gül-çi­çək ya­ğı­şı­na tut­ma­ğa məc­bur edi­lir. Bu şad­lıq evi res­to­ran­lar­da uşaq əmə­yi is­tis­ma­­nın ən yum­şaq for­ma­­dır ­zən müş­­ri­lər­dən yük­sək məb­ləğ­ pul alan toy­xa­na sa­hib­­ri, to­yun rən­ga­rəng keç­­si üçün proq­ra­ma ki­çik rəq­qa­­­rin rəq­si­ni əla­ edir. Be­­ az­yaş­ qız­lar ­bək rəq­si ilə toy əh­li­ni fey­ziy­yab et­­ məc­bur edi­lirXa­tır­la­daq ki, bu ­­ za­man-za­man Mil­li Məc­lis­ qal­­­lıb. Və­tən­daş­la­rın Əmək H­üquq­la­rı­nın Mü­da­fiə Li­qa­sı­nın səd­ri Yu­sif  Bə­kirov Movqe.az-a açıqlamasında bu gün adı çə­ki­lən ob­yekt­lər­də uşaq hü­quq­la­rı­nın ko­bud şə­kil­də po­zul­du­ğu­nu bil­dir­di: "İn­di­ki toy­lar­da heç bö­yük­lər be­lə otu­ra bil­mir. Am­ma bu gün səs­li-küy­, spirt­li ­ki ­bul edi­lən, si­qa­ret çə­ki­lən zal­lar­da uşaq­lar hər gün ­­­ məc­bur edi­lir­lər. ­tün bun­la­rın ha­­ uşaq­la­rın ­ya­­na ­sir edir. On­lar uşaq­kən ­yat­dan ­­vi, psi­xo­lo­ji zər­ alır­lar". Li­qa səd­ri de­yir ki, uşaq­lar qa­nun­suz əmə­ cəlb edil­di­yin­dən, müd­­tin­ on­la­rın ba­şı­na hər han­ bir ­za ­lər­, heç kim ­su­liy­yət da­şı­mır. Elə bu ba­xım­dan, uşaq­la­rın ­ya­ həm təh­­­­dir: "Az­yaş­ qız­lar əl­­rin­ plov si­ni­si, üzə­rin­ alov ya­na-ya­na ziq­zaq­va­ri rəqs­lər edir­lər. On­la­rın əyin­­ri­ ge­yin­dik­­ri li­bas­lar si­te­tik ma­te­ri­al­dan ol­du­ğun­dan, adi eh­ti­yat­sız­lıq üzün­dən əl­­rin­ oy­na­dıq­la­ qab üzər­­ri­ ­dıq­da alı­şır. Be­ ha­di­­lər çox baş ve­rib. Pal­tar adi ­ğıl­cım­dan  alış­­ğın­dan, az­yaş­ qız­la­rın ­ya­­ be­ hal­da xi­las et­mək çə­tin olur. On­lar­la ki­çik rəq­qas be­ məc­lis­lər­ ya­nıq ­sa­­ti ilə xəs­­xa­na­la­ra çat­­­lıb. ­zən şad­lıq ev­­ri­nin sa­hib­­ri be­ fakt­la­ giz­lət­dik­­rin­dən, qız­­ğaz­la­ xəs­­xa­na­la­ra ən son an­lar­da çat­­rır­lar. Ək­sər hal­lar­da on­la­rın ­ya­­ xi­las et­mək olu­mur". Y.­ki­lov de­yir ki, öl­­ uşaq­la­rın əmək ­quq­la­­ po­zan­la­ yet­kin­lik ya­şı­na çat­ma­yan­lar­la ­­yən ins­pek­tor­lar ­za­lan­dır­ma­­dır­lar.  

 

Avqust ayının ən yaxşı futbolçusu

RUSLAN ABIŞOV
43%
DMİTRİ BEZOTOSNI
31%
CERARD PROQNİ
5%
FİLİP OZOBİÇ
21%
1019 səs