news Image
2014.06.12
17:19
| A A A
Məsafədən s(atış)

-Alo

-Sa­lamsi­zi təb­rik edi­rik.

-Kim­dir da­­şan

-Fir­ma­dan na­ra­hat edi­rik

-Bu­yu­run

-Si­zin nöm­­niz bi­zim kom­pyu­ter­də udu­şa dü­şübBu o de­mək­dir kisiz bu gün biz­dən dün­ya­nın ən məş­hur fir­ma­la­­nın mal­la­­nı də­­lər­lə ucuz qiy­­tə ala bi­lər­si­nizÜzə­rin­də də hə­diy­yə və qı­zıl kart ve­ri­rikH­an­­ki siz hə­min kart va­si­­si­lə növ­­ti də­fə biz­dən 20 fa­iz en­di­rim­lə is­­di­yi­niz mal­la­rı ala bi­lər­si­nizBu si­zin hə­ya­­­zın bir şan­­dırFi­kir­­şib son­ra qə­rar ve­rinYox­sa pe­şi­man ola­caq­­nız.

­fil zən­gin qur­ban­la­

Mənzilində ev te­le­fo­nu olanlar artıq bu cür zənglərdən təngə gəlib. Özü­nü fir­ma əmək­da­şı ki­mi təq­dim edən şəxs­lər­fuz­lu  "Bek­ker", "JMLvə sa­ir fir­ma­la­rın mal­la­­nı ucuz qiy­­tə evlərə çat­dır­ma­ğı tək­lif edir­lərBu­nu müs­bət hal ki­mi qar­şı­la­yıb məş­hur fir­ma­nın ma­­nı ucuz qiy­­üzə­rin­də də hə­diy­yə ilə ala­ca­ğı­na se­vi­nib tək­li­fi qə­bul edən­lər isə çox keç­mir kial­dan­dıq­la­­nı ba­şa dü­şür­lər­lum olur kial­­ğı məi­şət ci­ha­zı iş­­mirmət­bəx dəst­­ri isə dü­kan­lar­da iki də­fə ucuz qiy­­tə sa­­lırİs­teh­lak­çı ma­lın sax­ta­­ğı­nı an­la­yan­da isə ar­tıq gec olurÇün­ki ma­lı alar­kən ona nə qəbz ve­ri­lirnə də zə­ma­nət ta­lo­nuBe­lə olan hal­da isə is­teh­lak­çı­la­rın hü­quq­la­­nı heç bir or­qan mü­da­fiə edə bil­mirİq­ti­sa­diyyat və Sənaye Nazirliyinin An­ti­in­hi­sar Siyasəti İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Döv­lət Xid­­ti (ASİHMDX­­fin­dən apa­­lan araş­dır­ma­lar nə­ti­­sin­də bu üsul­la fəa­liy­yət gös­­rən bir ne­çə tə­sər­­fat sub­yek­ti aş­kar olun­sa da­min fir­ma­lar işi­ni bu gün də ma­neə­siz da­vam et­di­rirAr­tıq illərdir ki, ­sa­­dən sa­­şı hə­ya­ta ke­çi­rən fir­ma­la­rın fəa­liy­­tlərini davam etdirirlər. Azad İs­teh­lak­çı­lar Bir­li­yi­nin səd­ri Ey­yub H­üsey­nov isə bi­zim­lə söh­bə­tin­də bil­dir­di ki, hər gün xey­li say­da in­san "mə­sa­fə­dən sa­tış" hə­ya­ta ke­çi­rən fir­ma­la­rın on­la­rı al­dat­dı­ğın­dan şi­ka­yət­lə­nir. E. H­üsey­no­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, bir­li­yə be­lə fir­ma­lar­dan 50-ə ya­xın şi­ka­yət mək­tu­bu da­xil olub: "Ar­tıq beş il­dən çox­dur ki, öl­kə­də "mə­sa­fə­dən sa­tış" hə­ya­ta ke­çi­ri­lir. Bun­la­ra "Pres­tij", "Raz­vi­tie", "Kas­pi­an Kom­pa­ni Sfir­ma­la­rı da­xil­dirAd­la­rı çə­ki­lən fir­ma­lar is­teh­lak­çı­la­rı al­dat­maq­la məş­ğul­dur­larDün­ya­nın məş­hur fir­ma­la­­nın ni­şan­la­rı al­tın­da sax­ta mal­lar is­teh­lak­çı­la­ra sa­­lırH­al­bu­ki on­la­rın sat­­ğı mal­la­rın ser­ti­fi­ka­tı be­lə yox­durÇün­ki bu fir­ma­lar heç bir is­teh­lak­çı­ya də­qiq ün­van ver­mirİs­teh­lak­çı da məhz bu sə­bəb­dən po­zul­muş hü­quq­la­­nı bər­pa edə bil­mirDigər tə­rəf­dən də bu şəxs­lər qon­dar­ma kom­mer­si­ya iş­­ri ilə məş­ğul ola­raqsa­­dıq­la­rı ma­la gö­is­teh­lak­çı­ya heç bir qəbz təq­dim et­mir­lərBu da döv­­tə ver­gi ödə­mək­dən im­ti­na et­mək de­mək­dirAm­ma nə­dən­sə is­teh­lak­çı­la­rı al­da­dan be­lə fir­ma­la­rın fəa­liy­­ti­nin qar­şı­sı alın­mırBu bi­zi də na­ra­hat edən mə­­­lər­dən­dir".

 

Avqust ayının ən yaxşı futbolçusu

RUSLAN ABIŞOV
43%
DMİTRİ BEZOTOSNI
31%
CERARD PROQNİ
5%
FİLİP OZOBİÇ
21%
1019 səs