news Image
2012.04.11
02:23
| A A A
Məcburi köçkünlərin işə düzəlməsi asanlaşacaq
Baş nazir Artur Rəsizadə bununla bağlı sərəncam imzalayıb

AzərbaycanNazirlərKabinetibüdcədənmaliyyələşdirilənmüəssisələrdə, təşkilatlardaçalışmış, özlərindənasılıolmayansəbəblərəgörəyerindənməhrumolmuşişlətəminolunmamışməcburiköçkünlərinsosialmüdafiəsiüzrəəlavətədbirlərhaqqındaqərarqəbuledib. BubarədəNazirlərKabinetindənməlumatverilib. BaşnazirArturRəsizadəninimzaladığısənədəəsasən, "Büdcədənmaliyyələşdirilənmüəssisələrdə, təşkilatlardaçalışmışözlərindənasılıolmayaraqyerindənməhrumolmuşməcburiköçkünlərinhəyatşəraitininyaxşılaşdırılmasıtədbirlərihaqqında" NazirlərKabinetinin 1994-il 10 maytarixli 181 nömrəliqərarının 2-cihissəsininmüddəti 2013-ilyanvarın 1-dəkuzadılıb.

QərarınicrasıiləbağlıTəhsilNazirliyinə, SəhiyyəNazirliyinə, MədəniyyətTurizmNazirliyinə, digəraidiyyətidövlətorqanlarınaəraziləriişğalolunmuşrayonlarınicrahakimiyyətlərinətabeliyindəolanqurumlardamüvafiqboş (vakant) yerlərinəməcburiköçkünlərinişəqəbuluiləbağlımüvafiqtədbirləringörülməsinidahadagücləndirmək, görülmüşişlərbarədəhesabatırübdəbirdəfəNazirlərKabinetinətəqdimetməktapşırılıb. ƏməkƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyinəməşğulluqxidmətiorqanlarınamüraciətetmişməcburiköçkünlərinməşğulluğuiləbağlıqanunvericilikləmüəyyənolunmuşqaydadamüvafiqtədbirlərinhəyatakeçirilməsinitəminetməktapşırığıverilib. Qərar 2012-ciilyanvarın 1-dənqüvvəyəminib.