Əlaqə Arxiv
news Image
2014.07.21
17:38
| A A A
Qamışı tökülmüş günlüklər, sınıq kətillər, polimer butulka və qarpız qabıqları ilə zibillənmiş çimərlik-REPORTAJ

Dəniz dal­ğa­ ol­sa da, ötən gün Novxanı çi­mər­li­yin­ çi­mən­­rin sa­ ki­fa­yət ­dər çox idi. Özü­ dal­ğa­nın ix­ti­ya­­na bu­ra­xıb su­yun üzə­rin­ ­­kət­siz qa­lan kim, su­ya baş vu­rub ak­ro­ba­tik ­­kət­lər­ ət­raf­da­­la­rın diq­­ti­ni özü­ cəlb edən kim. ­nəş şüa­sın­dan rən­gi qap-qa­ra qa­ra­lan ən­dam­lar,özü­ qu­ma bas­­rıb van­na ­bul edən­lər...

Çi­mər­li­ ­lən­­ri elə ilk ön­ bu mən­­­lər qar­şı­la­yır­. Din­cəl­­ ­lən­lər de­mək olar ki, tam sər­bəst şə­kil­ ya­yın "key­fi­ni" çı­xar­maq­la məş­ğul idi­lər. Am­ma bu çi­mər­lik­ on­la­rın ke­fi­ so­ğan doğ­ra­ya­caq ­qam­lar da az de­yil­di. Çi­mər­li­ din­cəl­mək yox, məhz bu cür ob­yekt­lər­ is­ti­ra­­ ən­gəl ­­dən prob­lem­­ri üzə çı­xar­maq üçün gəl­di­yi­miz­dən, ­şa­hi­ et­di­yi­miz ça­tış­maz­lıq­la­ bir uc­dan qeyd edir­dik.

gün­lük­­rin qa­­şı ­­lüb

Dəni­ ­lən­­rin ək­­riy­­ti su­ya baş vu­ran­dan son­ra ba­şı­ gün­dən qo­ru­maq üçün göl­­lik ax­ta­rır­. Am­ma bu çi­mər­lik­ ­sir gün­lük­lər de­mək olar ki, bar­maq­la sa­­la­caq ­dər az idi. Olan­la­­nın da ço­xu­nun qa­­şı ­kül­müş­. Ona ­ , gün van­na­ ­bul edən­lər baş­la­­ çə­tir­ ört­müş­­lər. "Liman " çi­mər­li­yin­ ­sir gün­lük­­rin ol­ma­ma­sın­dan bu­ra­da din­­lən­lər na­ra­­lıq edir­di. ­ Ta­mel­la ilə çi­mər­li­ ­lən Şah­naz Əli­ye­va bu­ra­da xid­­tin ­viy­­sin­dən o ­dər ra­ de­yil­di: "Bu çi­mər­li­ gi­riş adam­ba­şı­na bir ma­nat­dır. Am­ma bir ­pik­lik xid­mət gös­tər­mir­lər. Özü­nüz ­rür­­nüz ki, gün­lük ol­ma­­ğın­dan, ba­şı­ çə­ti­rin al­tın­da giz­lət­mi­şəm. Qa­mış ­­ şey­dir ki, on­dan bir gün­lük ­zəlt­mir­lər".

stol-stul ­rıq-qu­ruq­dur

Ş.Əli­ye­va çi­mər­lik­ süf­ ­maq üçün nor­mal stol-stu­lun ol­ma­­ğın­dan da şi­ka­yət­lən­di: "Bu­ra­ya düz­dük­­ri stol-stul­la­rın ha­­ ­rıq-qu­ruq­dur. Bi­ri­ni 10 ma­na­ta ve­rir­lər. Ona ­ ev­dən özü­müz­ ki­lim ­tir­mi­şik".

Yay gi­rən­dən çi­mər­li­ tez-tez gəl­di­yi­ni söy­­yən həm­söh­­tim Novxanıdakı gi­ri­şi ucuz olan çi­mər­lik­­rin ha­­­nın bu gün­ ol­du­ğu­nu bil­dir­di: "Bu­ra­da ­miz­li­ bir o ­dər ria­yət edil­mir. Bir ­rür­sən ki, qu­mun içə­ri­sin­dən şü­şə bu­tul­ka çı­xır. Ya­xud­da aya­ğı­nın al­tın­da qar­pız qa­­ğı qa­lır. ­­bi isə stol ol­ma­­ğın­dan, ha­­nın yer­ ye­yib-­­si­dir".

"­­ni­min qu­mu ­kül­­miş duş­da su ­sil­di"

Deyi­-de­yi­ çan­ta­­ çiy­ni­ atıb çi­mər­li­yi tərk et­­ ha­zır­la­şan qa­­ isə yu­yu­nar­kən su­yun ­sil­­si əsəb­ləş­dir­miş­di. ­ri­ Mus­ta­fa­ye­va hər ­ çi­mər­lik­lər­ ey­ni prob­lem­ üz­ləş­di­yi­ni bil­dir­di: "Duş­da yu­yun­ma­ğa 1 ma­nat alır­lar. ­­ni­mi­zin qu­mu ­kül­­miş su ­si­lir".

Z.Mus­ta­fa­ye­va bu­ra­da­ çi­mər­lik­­rin ço­xun­da din­­lən­­rin ey­ni prob­lem ya­şa­­ğı­ söy­­di.

­ni qiy­mət ar­­

Çi­mər­lik­ din­­lən­­rin çox az qi­smi­nin res­to­ra­nın xid­­tin­dən is­ti­fa­ et­­si diq­­ti­miz­dən ya­yın­ma­­til­­rin üstündə çay içə-içə din­­lən bir-iki adam var­. Yer­ qa­lan­la­rın ço­xu özü ilə ­tir­di­yi box­ça­sın­dan ye­yib-içir­di. ­­bi­ni isə çi­mər­li­ ­lən­lər qiy­­tin ba­ha­­ğı ilə izah edir­di­lər. Ai­­si ilə bir­ din­­lən Tey­mur Sa­­qov bir ­ ol­sun res­to­ran­dan ye­mək-­mək si­fa­riş et­­di­yi­ni söy­­di: "Qiy­mət­­ri elə qo­yub­lar ki, ­rək ­ni­ hər ­ ­lən­ 30-40 ma­nat xərc­­­sən. Bir çay­nik ça­yın qiy­­ti 5 ma­nat­dır. ­rin­ləş­di­ri­ci ­ki­ni 3 ma­na­ta sa­tır­lar. İki şiş ka­bab, sa­lat, şi­ ­sən ­rək ci­bin­­ki pu­lu ­pi­yi­­dək bu­ra­da qo­yub ge­­sən. Ona ­ , ye­mək-­­yi­mi­zi ev­dən ­ti­ri­rik".   

Çi­mər­lik­lər­ qiy­mət­­rin ­ni şə­kil­ şi­şir­dil­­sin­dən, de­mək olar ki, ha­ na­ra­ idi. Ra­miz ­mi­yev de­yir ki, adi bir litr­lik qaz­ su şə­hər­ 30 ­pik ol­du­ğu hal­da bu­ra­da bir ma­na­ta sa­tır­lar.Digər na­ra­ edi­ci ­qam isə res­to­ran­lar­da men­yu­da qiy­mət­­rin gös­­ril­­­si­dir. Müş­­ri­lər ­niz­­na­ ob­yekt­lər­ ofi­sant­la­rın ­­ bir qiy­mət "oxu­du­ğu­nu" de­yir­lər 

an­ti­sa­ni­ta­ri­ya baş alıb ge­dir 

Çi­mər­lik­lər­ ­ni qiy­mət ar­­ ilə ya­na­şı na­­miz­lik inm­sız­lıq da res­to­ran­la­rın müş­­ri­­ri­nin sa­­ azal­dır. Dənizin ləpədöyən sahili demək olar ki, qarğıdalı, qarpız, yemiş qabıqları ilə dolu idi. Polimer butulkaların əlindən isə tərpənmək mümkün deyildi.Elə bir be­ fak­tın şa­hi­di biz ol­duq. Si­fa­riş ver­diy­miz ça­yın ya­nın­da ­ti­ri­lən ­rəb­­nin içə­ri­sin­ ça­ba­la­yan mil­çək ­­­zün qar­şı­sın­da can ver­di. Res­to­ran­da həm­söh­bət old­ğu­muz ­lil Ba­ba­yev de­yir ki, be­ mən­­­lər­ müş­­ri­lər tez-tez qar­şı­la­şır: "Bu res­to­ran­la­rın hər bi­ri­nin mət­­xi­nin ta­va­­na mil­çə­yi öl­dür­mək üçün ya­pış­qan lent asır­lar. Ora­dan da mil­çək ça­yın, ­rəb­­nin, ye­­yin içə­ri­si­ ­şür. Ofi­sant­lar öz­­ri de­yir­lər ki, ­dər qo­ru­sa­lar da, göy­dən ­­lən mil­çə­yi ye­­yin, ça­yın içə­ri­si­ düş­mək­dən qo­ru­maq müm­kün de­yil".

X.Ba­ba­yev bu ob­yekt­lər­ ye­mək­­rin bi­şi­ril­­sin­ is­ti­fa­ edi­lən ətin key­fiy­­tin­ prob­lem ol­du­ğu­nu söy­­di. Onun söz­­ri­ ­, ən key­fiy­yət­siz ət­lər çi­mər­lik­lər­­ki res­to­ran­lar­da is­ti­fa­ olu­nur: "­nim eşit­di­yi­ ­, öl­müş, xəs­ hey­van­la­rın əti­ni çi­mər­lik­­ ­ti­rib 1 ki­loq­ra­­ 1 ma­nat­dan sa­tır­lar. Ona ­ bu­ra­da çox az adam çö­rək ye­yir. Dəniz­­na­ ob­yekt­­rin əsas müş­­ri­­ri ­nar­dan ­lən­lər olur".

H­əm­söh­­tim bu ob­yekt­­rin bay­tar ­ki­mi ­za­­tin­dən ­nar qal­­ğı­ da söy­­di: "Çi­mər­lik­­ bay­tar ­kim­lər an­caq ax­şa­ma ­lir­lər. Ətin bay­tar­lıq şə­ha­dət­na­­si­ni ­ləb edən­ beş-on ma­nat ve­rib yo­la sa­lır­lar. ­zən isə həf­­lər­ bu çi­mər­lik­­ bay­tar ­ki­mi­nin aya­ğı dəy­mir".

2 ma­nat­lıq şi­ 4 ma­na­ta

Gi­ri­şi ucuz olan çi­mər­lik­lər­ ­qa­yi­­, adam­ba­şı­na 3 ma­nat alan ­niz­­na­ is­ti­ra­hət ob­yekt­­rin­ ­ziy­yət bir ­dər yax­şı­dır. ­­lən, "Delfin" is­ti­ra­hət mər­­zin­də sto­lun-stu­lun ­ziy­­ti, xid­­tin ­viy­­si nor­mal­dır. Am­ma bu­ra­da din­cəl­mək hər ki­şi­nin işi de­yil. Çün­ki qiy­mət­lər şə­hər­­kin­dən fan­tas­tik ­­­ fərq­­nir. Bu­ra­da bir litr­lik ­bii şi­ 4 ma­na­ta sa­­lır. H­al­bu­ki, şə­hər­ ­min şi­­ni 2 ma­na­ta da al­maq müm­kün­dür. Müş­­ri­lər­ söh­bət za­ma­ öy­rən­dik ki, bu çi­mər­lik­ yün­gül­va­ri qəl­ya­nal­ ən azı 50 ma­nat xərc ­ləb edir. ­rəb­­li çay dəst­ga­ isə 15-20 ma­na­ta ba­şa ­lir. Am­ma əvə­zin­ av­to­mo­bi­lin sax­lan­ma­ üçün yer, ­til pul­suz­dur".

Novxanı çi­mər­li­yin­ ica­­ ­­­lən ob­yekt­­rin de­mək olar ki, hər bi­rin­ qiy­mət gös­­ri­lən xid­mət fərq­li­dir. Bu­ra­da din­cəl­­ ­lən­­ ye­ga­ fərq qoy­ma­yan duz­lu ­niz su­yu göz qa­maş­­ran ­nəş­dir.  

Sizin Reklam Yeriniz