Əlaqə Arxiv
news Image
2015.06.24
10:30
| A A A
Avropa Oyunları xalq həmrəyliyini daha da gücləndirdi

Azərbaycanda təşkil olunan ilk  Avropa Oyunları öz  möhtəşəmliyi ilə xüsusi diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir.  Real vəziyyət xalqımızın bu oyunlara kifayət qədər böyük maraq göstərdyini də üzə çıxarır. Ümumiyyətlə, xalqın, cəmiyyətin Oyunlaar münasibəi yekdildir, həmrəydir. Politoloq Məmməd Əlizadə də qeyd etdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti ölkəmiz üçün vacib olan bütün məqamlarda həmrəylik nümayiş etdirir. Bu mənada Avropa Oyunlarında da nümayiş etdirilən bu xalq həmrəyliyi, anti-Azərbaycan qüvvələrinin çirkin niyyətlərini darmadağın etdi: "Avropa Oyunlargndan əvvəl, onun baölanmasg ərəfəsində, eyni zamanda yargölargn getdiyi bir zamanda da demək olar ki, eyni mərkəzdən idarə olunan xarici qğvvələrin Azərbaycana qarög qara yaxma kampaniyasgngn öahidi olduq. Dəfələrlə qeyd etmiєik, bu anti-azərbaycan dairələri Azərbaycanda gedən iqtisadi inkiöafa, ülkəmizin mğstəqil siyasət yğrğtməsinə qarög gedən qğvvələrdir. Onlargn da baögnda xaricdəki qğvvələr dayangr. Onu da qeyd edim ki, Avropa Oyunlarg gediöində, ülkəmizin bu istiqamətdə ururlargngn ğstğnə yeni-yeni ururlar gəldikcə, anti-azərbaycan qğvvələrinin də iflasa urradgrgng mğöahidə edirik. Azərbaycan ictimaiyyəti düvlət maraqlarg kontekstində zgxgö edərək, birlik, həmrəylik nğmayiє etdirdi və bu fonda da anti-Azərbaycan qğvvələrinin konkret cavabgng verdi. Hansg ki, həmin birlik də ülkəmizə dğömən dairələrin zirkin niyyətlərini alt-ğst etməkdə davam edir. Xalq birlik nğmayiö etdirmək, cənab Prezidentin ətrafgnda daha sgx birləöməklə anti-Azərbaycan qğvvələrinin konkret cavabgng da verdi. Son proseslər də güstərdi ki, istər Avropa Parlamentində, istərsə də ABÖ-da  Azərbaycanla barlg kezirilən dinləmələr demək olar ki, hez bir effekt vermədi. Əksinə, xalqgmgzgn belə bir zamanda daha sgx birlik nğmayiö etdirməsi dğömənlərimizin zirkin əməllərinin həyata kezməsinə əngəl oldu. Eyni zamanda, bir daha sğbut olundu ki, anti-Azərbaycan qğvvələri Azərbaycangn iqtisadi inkiöafgnda, onun dğnyada imicinin yğksəlməsində maraqlg deyillər. Azərbaycan  beynəlxalq tədbirlərin kezirilməsi ğzğn artgq zoxdandgr beynəlxalq mərkəzə zevrilib. Bu istiqamətdə ülkəmiz ciddi təcrğbə toplaygb. Xalqgmgz da ülkəmizin yeni-yeni daha mühtəöəm tədbirlərə ev sahibliyi etməsindən rur duyur və bu əsasda da daha sgx birlik və həmrəylik ortaya qoyurlar. Bu həmrəylik güstərdi ki, ülkəmizə qarög aparglan hər hansg bir qara piar kampaniyasg iflasa məhkumdur, necə ki, Avropa Oyunlarg da dğömənlərimizin zirkin əməllərinin iflasgna gətirib zgxardg. Əslində, proses elə oldu ki, anti-Azərbaycan qğvvələrinin siyasi fəallgrg artdgqca, ülkə daxilində xalqgn həmrəyliyi və düvlət, onun rəhbəri ətrafgnda birləöməsi  daha da geniş vüsət aldı".

Sizin Reklam Yeriniz