Əlaqə Arxiv
news Image
2013.01.30
10:10
| A A A
Dinc yolla Qarabağ münaqişəsinin həlli ümidi tam tükənir
Qa­bil H­üseyn­li: "Sar­kis­ya­nın ye­ni­dən se­çil­mə­sin­dən son­ra Er­mə­nis­ta­nın da­nı­şıq­lar pro­se­sin­də qey­ri-kons­truk­tiv­li­yi­nin ar­ta­ca­ğı, da­nı­şıq­la­rı tez-tez po­za­ca­ğ Ay­dın Ağa­yev: "Tor­paq­la­rı­mı­zı iş­ğal et­miş bu et­nos yal­nız zor gör­dük­də konf­lik­tə mü­na­si­bə­ti­ni də­yi­şə bi­lər"

Məlum olduğu kimi fev­ra­lın 18- Er­­nis­tan­da növ­­ti pre­zi­dent seç­ki­­ri­ keçriləcək. Bu pro­ses­ ha­zır­ döv­lət baş­çı­ Serj Sar­kis­yan da da­xil ol­maq­la 8 na­mi­zəd ­ti­rak edir. Pro­ses­­rin ge­di­şi on­dan ­bər ve­rir ki, Er­­nis­tan­da­ ha­zır­ seç­ki­lər sax­ta­kar­lıq zo­ra­­lıq­la ­şa­yi­ət olu­na­caq. Ar­tıq ha­ki­miy­­tin ­tün re­surs­la­ Sar­kis­ya­nın ­­­si­ he­sab­la­nıb. ­xa­li­fət­dən olan na­mi­zəd­lər açıq­la­­ğı ­ya­nat­lar­da seç­ki­­rin şəf­faf keç­məyəcəyinə işa­ vu­rur­lar. ­tün bun­la­rfonunda əksər eks­pert­lər Sar­kis­ya­nın növ­­ti 5 il­ Er­­nis­ta­na baş­çı­lıq edə­­yi­ni ­şü­nür­lər. Qeyd edək ki, Sar­kis­ya­nın ba­şa vur­du­ğu 5 il ər­zin­ Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe üzündən Dağ­lıq Qa­ra­bağ konf­lik­ti ye­ həll olun­ma­mış qal­. Sar­kis­yan ­­min­ ­min ­na­qi­şə həll olun­maq əvə­zi­ san­ki da­ha da da­la­na di­­nib. Si­ya­si are­na­ya Azər­bay­can tor­paq­la­­nın ­ğa­lın­da ­ti­rak­la ­dəm qo­yan Sar­kis­yan in­di ye­ni­dən Er­­nis­tan­da ha­kim rol­da ol­maq niy­­tin­­dir. Bu hal­da ­­sən, Sar­kis­ya­nın ye­ni­dən ha­ki­miy­yət­ qal­ma­ Dağ­lıq Qa­ra­bağ prob­le­mi­nin həl­li­ vəd edir?

Po­li­to­loq Qa­bil H­üseyn­li ­şü­nür ki, Sar­kis­ya­nın ye­ni­dən se­çil­­si­ Dağ­lıq Qa­ra­bağ ­na­qi­şə­si­nin həl­lin­ hər han­ bir ye­ni­lik baş ver­­­cək: "Sar­kis­ya­nın ye­ni­dən se­çil­­sin­dən son­ra da Er­­nis­tan ­na­qi­şə­nin həl­li­ bağ­ əv­vəl­ki sərt möv­qe­yin­ qa­la­caq. H­ət­ta ­şü­­rəm ki, növ­­ti se­çim­dən son­ra Sar­kis­yan ­ku­­ti Dağ­lıq Qa­ra­bağ ­­­sin­ da­ha aq­res­siv­li­yi­ yad­da qa­la­caq. H­azır­da Ru­si­ya Er­­nis­ta­ cid­di şə­kil­ si­lah­lan­­rır. Kol­lek­tiv Təh­­­siz­lik ­qa­vi­­si Təş­ki­la­­nın aka­de­mi­ya­­ da Er­­nis­tan­da ya­rat­ma­ğı ­şü­nür­lər. H­ət­ta əla­ de­sant qüv­­­ri ­ti­rir­lər. Bir söz­ seç­ki­lər­dən son­ra Er­­nis­ta­nın da­­şıq­lar pro­se­sin­ qey­ri-kons­truk­tiv­li­yi­nin da­ha da ar­ta­ca­ğı, da­­şıq­lar pro­se­si­ni tez-tez po­za­ca­ğı da­ha çox ­man edi­lir. Əsas ­­ isə dün­ya­nın, ­su­sən Minsk qru­pu həm­sədr öl­­­ri­nin bu ­qa­ma ne­ diq­qət ye­tir­­si­ bağ­­dır. Minsk qru­pu həm­sədr­­rin­dən Ru­si­ya isə özü­ ta­ma­mi­ ­fuz­dan sa­lıb. On­lar açıq-­kar şə­kil­ ­ca­vüz­ka­ ­da­fiə, Azər­bay­ca­ isə təh­did edir. Be­ bir döv­­tin isə Minsk qru­pun­da qal­ma­ ab­surd­dur. H­əm­çi­nin on­la­rın ­yi­ biz­dən ­ləb et­­si iki­qat ab­surd­dur. ­­ əsa­sən Ru­si­ya ­­fin­dən do­laş­­­lır. Er­­nis­tan isə Ru­si­ya­nın əlal­­, buy­ruq qu­lu ki­mi onun de­dik­­ri­ən əməl et­mək­ məş­ğul­dur. ­tün bun­la­ra ­ da­­şıq­lar pro­se­sin­ işıq­ ­ gör­mək çə­tin­dir".

Mil­li Məc­li­sin Ana­li­tik-İn­for­ma­si­ya Şö­­si­nin ­di­ri Ay­dın Ağa­yev bil­dir­di ki, Sar­kis­ya­nın ye­ni­dən pre­zi­dent­lik kres­lo­su­nu ələ ke­çir­­si Dağ­lıq Qa­ra­bağ konf­lik­ti­nin həl­li­ heç vəd et­mir: "Vəd edə bil­məz. Sar­kis­yan ki­mi­­ri məhz ­ğal­çı­lıq ­ha­ri­­sin­dən çı­xıb, on­lar si­ya­si ka­pi­tal­la­­ ­min ­ha­ri­ ­ti­­sin­ qa­za­nıb­lar. H­əmin ­ğal­çı ­ha­ri­ Sar­kis­yan­la­ Qa­ra­bağ­dan Er­­nis­ta­na ­ti­rib. İn­di on­lar Er­­nis­tan­da söz sa­hi­bi­dir­lər. Dağ­lıq Qa­ra­bağ ­na­qi­şə­sin­ ­zi ol­sa nor­mal ­yi­şik­lik yal­nız yal­nız Er­­nis­ta­nın hər ­na­da ­ğın­­ğı üçün­ döv­­tin ­­­ ­na­si­­tin­­ki bu ya di­gər eh­ti­mal olu­na bi­­si ­yi­şik­lik­lər­ bağ­­dır. La­kin in­di­lik­ bu ­yi­şik­lik­lər ­tiy­yən ­rün­mür. Er­­nis­tan heç bir kom­pro­mi­ ge­dən de­yil. Sar­kis­yan se­çil­, da­ha 5 il ha­ki­miy­yət­ otu­ra­caq. 5 il­dən son­ra onu əvəz edən bir ay­­ ­­cək. Am­ma Qa­ra­bağ ət­ra­fın­da­ si­tua­si­ya er­­ni­­rin qey­ri-kons­truk­tiv­li­yi üzün­dən ye­ ol­du­ğu ki­mi qa­la­caq. Sar­kis­ya­nın 5 il ön­­ki təb­li­ğa­ da qa­ an­tia­zər­bay­can, an­ti­türk möv­qe­yin­ olub. Onun ki­mi­­ri rus qüv­­­ri­nin ­­yi­ et­dik­­ri ­lər­ qür­­­nir, bun­dan lov­ğa­la­nır, hət­ta si­ya­si eti­ka­ be­ aşır­lar. Bu o Sar­kis­yan­dır ki, Azər­bay­can əha­li­si­ni qır­ğı­na ver­mək­dən qür­­lən­miş­di. O, həm­çi­nin, er­­ni gənc­­ri­ ­­şün­ Qa­ra­ba­ğı öz­­ri al­dıq­la­­, Tür­ki­­nin ya­­­nın alın­ma­­nın isə er­­ni gənc­­ri­nin üzə­ri­ düş­­­ bil­di­rib. Be­ ­rüş­­ məx­sus bir şəxs ye­ni­dən pre­zi­dent se­çi­lir­, o, öz ba­xış­la­rın­da Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın həl­li yo­lun­da heç bir ­yi­şik­lik edə bil­məz. Tor­paq­la­­­ ­ğal et­miş bu et­nos yal­nız zor gör­dük­ konf­lik­ ­na­si­­ti­ni ­yi­şə bi­lər. Ona ­ in­di­lik­ er­­ni­lər rus­lar­dan ya­­şıb­lar. Bi­lir­lər ki, Ru­si­ya­dan ası­ ol­ma­sa­lar pers­pek­tiv­­ri ­tiy­yən yox­dur. Ona ­ de­yi­rəm ki, Sar­kis­ya­nın ye­ni­dən se­çil­­si­ rəğ­mən Dağ­lıq Qa­ra­bağ ­­­si­nin həl­li Er­­nis­ta­nın da­xi­li ­­­si de­yil. ­əs­süf ki, bu xa­ri­ci ­­­dir".

Sizin Reklam Yeriniz