Əlaqə Arxiv
news Image
2014.06.03
16:17
| A A A
Saxta kosmetik vastələrdən dəri xərçəngi təhlükəsi

Zən­gin qar­de­rob, ­sil­­ uy­ğun ak­se­su­ar­lar, cür­­cür zi­nət əş­ya­la­ s. xa­nım­lar üçün əsas ol­sa da on­lar ­zəl gör­sən­mək­ kos­me­ti­ka­ öz­­ri­ ye­ga­ yar­dım­çı sa­yır­lar. Ma­ki­ya­jın ­zəl­li­yi bi­-beş ar­tır­­ğı fik­rin­ olan xa­nım­lar im­kan­la­ da­xi­lin­ ba­ha­ key­fiy­yət­li kos­me­tik va­si­­lər­dən is­ti­fa­ et­­ ça­­şır­lar. Məş­hur fir­ma­la­rın is­teh­sa­ olan kos­me­tik va­si­­­ri al­ma­ğa im­kan­la­ çat­ma­yan­lar isə ­min fir­ma­la­rın adı al­tın­da sa­­şa çı­xa­­lan ucuz kos­me­ti­ka­lar­dan is­ti­fa­ edir­lər. ­zəl­ləş­mək xa­ti­ri­ be­ ucuz kos­me­ti­ka­lar­la ­­nib-­­nən­lər isə çox vaxt qaş ­zəlt­dik­­ri yer­ vu­rub göz çı­xar­dır­larSaxta kos­me­tik məh­sul­la­rın də­ri­də ya­rat­dı­ğı xo­şa­gəl­məz­lik­lər­dən da­nı­şan hə­kim-kos­me­to­loq Na­zi­lə Əh­mə­do­va on­lar­dan is­ti­fa­də­ni or­qa­nizm üçün də təh­lü­kə­li sa­yır. N. Əh­­do­va de­yir ki, sax­ta məh­sul­la­rın eks­per­ti­za­ za­ma­ on­la­rın tər­ki­bin­ əsa­sən fe­nol mən­şə­li kim­­vi tur­şu­la­rın çox­luq təş­kil et­di­yi ­lum olub. Bu da  ­ri­ müa­li­­si çə­tin olan ya­nıq ya­ra­la­rın əmə­ gəl­­si ilə so­nuc­la­nır. Kos­me­to­lo­qun söz­­ri­ ­, bun­dan əla­ be­ tər­kib­li məh­sul­lar in­sa­nın ­ri­si ilə ­mas­da ol­du­ğun­dan da­xi­li or­qan­la­ra da mən­fi ­sir gös­­rir. Or­qa­nizm­ mad­­lər ­ba­di­­si­nin po­zul­ma­­na, xro­ni­ki ­ri-zöh­­vi əsəb xəs­­li­yi­nin ya­ran­ma­­na ­bəb olur. N. Əh­­do­va bu ya­xın­lar­da rast­laş­­ğı bir fak­ da diq­­ çat­­ra­raq xa­nım­la­ kos­me­ti­ka­dan is­ti­fa­ edər­kən eh­ti­yat­ ol­ma­ğa ça­ğırır. N. Əh­­do­va son za­man­lar po­pul­yar­la­şan tər­ki­bin­ mey­ tur­şu­su olan to­nal krem­­rin ­rər­li ol­du­ğu­nu de­di. "Bu cür al­fa-hid­ro­tur­şu­lu krem­lər ­ri­nin ca­van­laş­­rıl­ma­sın­da is­ti­fa­ olu­nur yax­şı ef­fekt ve­rir. Bu krem­lər ­ri­nin üst qat­la­­ "­­rək" da­ha ­rin ­­­ yer­­şən ca­van ­ri­ni üzə çı­xar­maq yo­lu ilə ­mək edir­lər. Dəri­nin üst ­­­si isə ölü ­cey­­lər­dən iba­rət­dir. Bu da ­ri­ni ­­şin ­rər­li şüa­la­rın­dan, ­lək­dən nəm­dən qo­ru­yur. Mey­ tur­şu­su isə bu ­­­ni yox edə­rək ca­van ­ri­ni ­bi­ət­ bir­ba­şa ­mas­da qo­yur. ABŞ-ın FDA CTFA as­so­sia­si­ya­ ­ri­nin be­ həs­sas­laş­ma­ ­ti­­sin­ yüz­lər­ qa­­nın üzün­ ­ ya­nıq­la­rın əmə­ gəl­­si­ni ­but edib".

N.Əh­­do­va yay ay­la­rın­da be­ kos­me­ti­ka­nın di­gər möv­süm­­ nis­­tən da­ha təh­­­li ol­du­ğu­nu de­yir. on­lar­dan bu möv­süm­ is­ti­fa­­dən müm­kün ­dər çə­kin­­yi məs­­hət ­rür. Onun söz­­ri­ ­, ­çə­ sa­­lan pud­ra­lar, dodaq boyaları, əsa­sən ­zün ma­ki­ya­ üçün is­ti­fa­ olu­nan kos­me­tik məh­sul­lar ­su­si­ təh­­­li­dir: "On­la­rın ək­­riy­­ti bir­ba­şa in­sa­nın ­ri­si ilə ­mas­da ol­du­ğu üçün ­nəş şüa­la­­na ­ruz qal­­ğın­dan hət­ta ­ri xər­çən­gi­nin ya­ran­ma­­na da ­ti­rib çı­xa­rır"Kos­me­to­loq xa­nım­la­ra key­fiy­yət­siz kos­me­ti­ka­ ayırd et­mək üçün məs­­hət ver­di: " Kir­şa­nın key­fiy­yət­siz ol­du­ğu­nu ilk növ­­ on­dan ­lən kəs­kin əd­viy­yat qo­xu­sun­dan ­əy­yən et­mək olar. Dodaq boyalarının key­fiy­yət­siz­li­yi­ni isə onun qu­ru par­laq ol­ma­sın­dan ba­şa düş­mək olur. Sax­ta ən­lik­­ri isə di­gər key­fiy­yət­siz kos­me­tik va­si­­lər­dən da­ha tez seç­mək müm­kün­dür. On­la­rın tər­ki­bi­ qu­ru məi­şət bo­ya­la­ qa­tıl­­ğın­dan ən­lik qab­laş­­­lan qu­tu­da da tez ov­xa­la­nır".

 

 

 

Sizin Reklam Yeriniz