Əlaqə Arxiv
news Image
2014.07.02
13:59
| A A A
Xurmanın faydaları

­qəd­dəs Ra­ma­zan gün­­rin­ ək­sər ­səl­man öl­­­rin­ xur­ma ən çox is­teh­lak olu­nan mey­­dir. Çün­ki oru­cu bir xur­ma su ilə ­maq ar­tıq ya­zıl­ma­mış qa­nun şək­li­ni alıb. Qey­ri-­səl­man öl­­­rin­, ­­lən, ­dim Ro­ma­da da xur­ma ­qəd­dəs mey­ sa­­lır­. H­ ­sa­­fi de­yil ki, la­tın di­lin­dən tər­­­ xur­ma "Al­lah­la­rın mey­­si" ­na­­ ve­rir.  Xur­ma­nın "bi­oq­ra­fi­ya­" bir az qa­­şıq­dır. Bi­zim ma­ğa­za­lar­da qu­ru hal­da, ­su­si ka­ğız qu­tu­lar­da sa­­lan xur­ma­nın ­­ni Səu­diy­ Ərə­bis­ta­ sa­yıl­sa da, bu mey­­nin da­ha iri­həcm­li, qır­­­ya ça­lan ­­nün ilk ­ Ya­po­ni­ya­da ye­tiş­di­ril­di­yi bil­di­ri­lir. ­zi ­lu­mat­lar­da isə xur­ma­nın Çin­dən di­gər Şər­qi Asi­ya öl­­­ri­ ya­yıl­­ğı qeyd olu­nur. Xur­ma­nın bi­zim "ko­rol­yok" ad­lan­dır­­ğı­mız ­­nün ­­ni isə Qaf­qaz öl­­­ri he­sab olu­nur Ye­ri gəl­miş­kən, "ko­rol­yok"a bir çox öl­­lər­ "şo­ko­lad­ xur­ma" da de­yi­lir. Çün­ki rən­gi­ ­, süd­ şo­ka­la­ xa­tır­la­dır. Əs­lin­, hər iki növ ey­ni ağac­da ye­ti­şir. Əgər ağac­da toz­lan­ma yax­şı ge­dir­, bu za­man mey­ "ko­rol­yok", ək­si­ olan­da isə xur­ma for­ma­sın­da olur.  Am­ma bu mey­­nin hər iki ­ yük­sək müa­li­­vi əhə­miy­­ ma­lik­dir. ­­lən, "Ko­rol­yok"un tər­ki­bin­ yo­dun çox­lu­ğu on­dan is­ti­fa­­nin qal­xa­na­bən­zər ­zi­nin xəs­­lik­­rin­, əsa­sən zob xəs­­li­yin­ yax­şı ef­fekt ver­­si­ ­bəb olur. H­ət­ta zo­bun ­ əmə­ gəl­di­yi vaxt­lar­da gün­­lik çox­lu miq­dar­da "ko­rol­yok" ye­mək­ əmə­liy­yat­sız-fi­lan­sız on­dan ca­­­ qur­ta­ra bi­lər­si­niz.  Xur­ma əla vi­ta­min mən­­yi­dir. Onun tər­ki­bi S, B1, B2, PP, A vi­ta­min­­ri ilə zən­gin­dir. Bu mey­­nin ko­lo­ri­si çox yük­sək­dir. ­sa­­fən de­­yib­lər ki, in­san gün­ bir xur­ma ye­mək­ ya­şa­ya bi­lər. 100 qram xur­ma­da 60 ki­lo­ka­lo­ri ener­ji var.  Xalq ­ba­­tin­ müx­­lif ­-ba­ğır­saq xəs­­lik­­rin­ xur­ma­dan is­ti­fa­ töv­si­ olu­nur. ­ po­zul­ma­la­rın­da isə xur­ma die­tik qi­da sa­­lır. Bu onun tər­ki­bin­­ki pek­tin mad­­si ilə izah olu­nurXur­ma­da an­ti­ok­si­dant xa­rak­ter­li mad­­lər çox­dur. Bu mey­­nin tər­ki­bin­­ki be­ta-ke­ra­tin çox güc­ an­ti­ok­si­dant sa­­lır. H­ət­ta bu mey­­ ­min mad­­nin miq­da­ po­mi­dor, şi­rin bi­bər bal­qa­baq­da ol­du­ğun­dan da çox­dur.   Bun­dan baş­qa, xur­ma­da ­lal, kar­bo­hid­rat, ­mir, nat­ri­um, ka­li­um, maq­ni­um kal­siu­mun miq­da­ da ki­fa­yət ­dər­dir.  So­yuq­dəy­ ös­­rək za­ma­ bir ədəd dəy­miş xur­ma­nın şi­­si ilə 4 ­rək qa­şı­ğı ilıq su­yu qa­rış­­rıb, bo­ğa­ ya­xa­la­maq yax­şı ­sir gös­­rir.  Xur­ma həm­çi­nin, əsəb­­ri sa­kit­ləş­di­rir, in­sa­nın qa­bi­liy­­ti­ni yük­səl­dir. Xur­ma­dan kos­me­tik məq­səd­ ya­rar­lan­maq müm­kün­dür. Onun ­ti­ni yu­mur­ta sa­­ ilə qa­rış­­rıb, üzə çək­mək olar. Bu mas­ka da­ha çox ­sa­­li ­za­naq­ üz ­ri­si üçün xe­yir­li­dirİs­ra­il alim­­ri­nin fik­rin­, ate­rosk­le­roz ürək-da­mar xəs­­lik­­rin­ xur­ma­nın xey­ri al­ma­dan da çox­dur. Xur­ma­nın tər­ki­bin­­ki qlü­ko­za fruk­to­za ürək da­mar­la­­ qi­da­lan­dır­sa da, qan­da şə­­rin miq­da­­ çox yük­səlt­mir.  Ümu­miy­yət­, bu mey­­nin kar­dio­lo­ji ­su­siy­yət­­ri çox­dur. H­ət­ta keç­miş SSRİ-nin bir ­ra sa­na­to­ri­ya ku­rort­la­rın­da, ­su­si­ Sxal­tu­bo­da ­kim­lər ürək-da­mar pa­to­lo­gi­ya­ olan xəs­­­ gün ər­zin­ 2-3 xur­ma ye­­yi məs­­hət ­rür­­lər. Çox vaxt ürək xəs­­­ri­nin ­bul et­di­yi dər­man­lar on­lar­da böy­rək­­rin süz­ qa­bi­liy­­ti­ni aşa­ğı sa­lır. ­zən bu za­man alış­qan­lıq ef­fek­ti ­ti­­sin­ kim­­vi si­dik­qo­vu­cu­lar da işə ya­ra­mır. Be­ in­san­la­rın ­­yi­ ­bii si­dik­qo­vu­cu olan xur­ma ça­ta bi­lər. Am­ma bu za­man gün ər­zin­ 3-4 ­ 1 xur­ma­ 100 mil­li­litr süd­ ­bul et­mək la­zım­dır. Bu müd­dət­ di­gər ər­zaq­la­rın ­bu­lu­nu nis­­tən azalt­maq da va­cib­dir. Üu­miy­yət­, ça­­şın, xur­ma ye­yən­dən dər­hal son­ra 70-100 mil­li­litr süd içə­si­niz. Bu­na ­ böy­rək­­ri­niz si­ "sa­ğol" "de­­cək".Sizin Reklam Yeriniz