Əlaqə Arxiv
news Image
2014.07.08
19:24
| A A A
Repetitorlar vergidən yayınır

Ali mək­təb­­ ­bul im­ta­han­la­ ərə­­si re­pe­ti­tor­la­rın ən çox qa­zanc əl­ et­di­yi vaxt­dır. Düz­dür, il­bo­yu ­əl­lim­­rin qa­zan­ bu qey­ri-le­qal ­dən çı­xır. Am­ma bir-iki il əv­vəl­dən fər­di ­əl­lim­lik­ məş­ğul ol­ma­ğa im­ka­ çat­ma­yan 11-ci si­nif şa­gird­­ri­nin ək­­riy­­ti im­ta­han­qa­ba­ğı re­pe­ti­tor­dan məs­­hət alır. Bir söz­, bu ­qi­ ­əl­lim­­rin baş qa­şı­ma­ğa vax­ yox­dur. ­əl­lim­­rin ço­xu mək­təb­­ki əsas işi­ni ­ləm-­­sik ­rüb, fər­di məş­ğul ol­duq­la­ şa­gird­­rin ya­­na qa­çırİş o ye­ ­lib ça­tıb ki, in­di re­pe­ti­tor­la ha­zır­laş­ma­yan gənc­­rin ali mək­­ ­bul olun­ma­ çox çə­tin­­şib. Bu du­rum ali mək­təb­­ ­bul za­ma­ re­pe­ti­tor­lu­ğun in­ki­şaf et­di­yi şə­hər­lər­ kənd­lər ara­sın­da ­yük fərq­­rin mey­da­na çıx­ma­­na ­bəb olub. Müa­sir Təh­sil Təd­ri­ Yar­dım Mər­­zi­nin ­ma­yən­­si El­mi­na Ka­zım­za­ be­ he­sab edir ki, re­pe­ti­tor­luq öl­­ so­si­al əda­lət­siz­li­yi ­rin­ləş­di­rir:"Ha­ bu ba­ha­ xid­mət ­vün­dən is­ti­fa­ edə bil­mir. ­ti­­ isə il­dən-ilə ali mək­təb­­ ­bul olu­nan­lar ara­sın­da im­kan­ ai­­lər­dən olan uşaq­la­rın sa­ ar­tır". 

E.Ka­zım­za­­nin söz­­ri­ ­, re­pe­ti­tor­luq təd­ris proq­ram­la­­na zər­ vu­rur, kor­rup­si­ya ya­ra­dır döv­­ti ver­gi ödə­yi­ci­­rin­dən məh­rum edir:"Re­pe­ti­tor­luq ­­­si heç bir qa­nun­da öz ək­si­ni tap­ma­da­ğın­dan, pul­la fər­di dərs de­yən ­əl­lim­­rin ək­­riy­­ti ver­gi­dən ya­­nır".

Qeyd edək ki, re­pe­ti­tor­lar sa­hib­kar­lıq fəa­liy­­ti ilə məş­ğul olan fi­zi­ki şəxs ki­mi ya­şa­dıq­la­ ra­yo­nun ver­gi or­qa­nın­da qey­diy­ya­ta düş­­li­dir­lər. M­əl­li­min re­pe­ti­tor­luq­dan əl­ et­di­yi qa­zancdan döv­­ vergi ver­­li­dir­lər. Ver­gi­lər Na­zir­li­yin­dən bi­ bil­dir­di­lər ki, mən­zi­li­ni ica­­ ve­rən şəxs­lər ki­mi re­pe­ti­tor­luq­la məş­ğul olan ­əl­lim­­rin ək­­riy­­ti ver­gi­dən ya­­nır.


Sizin Reklam Yeriniz