Əlaqə Arxiv
news Image
2014.07.17
15:53
| A A A
Mövsüm meyvələrinin mövsümə uyğun olmayan qiyməti-REPORTAJ

Ya­yın ar­tıq ikin­ci ayı ol­ma­sı­na bax­ma­ya­raq, ba­zar­lar­da möv­süm mey­və­lə­ri­nin qiy­mə­ti ucuz­laş­maq bil­mir. İyul ayı möv­süm mey­­­rin sa­tıl­­ğı ən ucuz dövr ol­sa be­, bu yay əks ­ziy­yət ya­ra­nıb. Movqe.az mövsüm meyvələrinin qiymətinin bahalığının səbəblərini araşdırıb.Alı­­lar ­şa ha­zır­lıq gör­mək üçün ­bir­siz­lik­ iyul ayı­nın ­li­şi­ni göz­­­lər , möv­süm mey­­­ri­ ya­xın düş­mək müm­kün de­yil. ­­lən, bu gün ba­zar­da ki­fa­yət ­dər gi­las ol­sa da, qiy­mət­lər bir ay əv­vəl­kin­dən çox az fərq­­nir. Bir ne­çə həf­ əv­vəl ol­du­ğu ki­mi gi­la­sın qiy­­ti 1 manat 50 qəpik, 2 ma­nat­dan aşa­ğı düş­mür. Ey­ni ­ziy­yət di­gər möv­süm mey­­­rin­ , ­şa­hi­ olu­nur. Əri­yin qiy­­ti möv­­ uy­ğun de­yil. Bu mey­­nin bol vax­ ol­sa da, ba­zar­lar­da 2 ma­nat 50 ­pik­dən, 3 ma­nat­dan aşa­ğı qiy­­ ərik tap­maq qey­ri-müm­kün­dür. Şaf­ta­­nın qiy­­ti 1-2 ma­nat ara­sın­da ­yi­şir. Qa­ra­ğa­tın, mo­ru­ğun, yay ar­mu­du­nun bir ki­loq­ra­ isə3 ma­nat­dır. "Vik­to­ri­ya" çi­­­yi­nin qiy­­ti isə4-6 ma­nat ara­sın­da ­yi­şir. Ba­zar­lar­da nis­­tən ucuz qiy­­ sa­­lan ye­ga­ mey­, ga­va­­dır.Bəs ­­sən, möv­süm mey­­­ri­nin möv­süm döv­rün­ ba­ha sa­tıl­ma­­nın ­­bi ­dir?  Sa­­­lar möv­süm mey­­­ri­nin ba­ha­­ğı­nın ­­bi­ni müx­­lif cür izah et­di­lər. Nəsimi baza­rın­da al­ver edən Şə­rur Rüs­­mov gi­la­sın qiy­­ti­nin aşa­ğı düş­­­si­, bu möv­süm adı­çə­ki­lən gi­­mey­­nin az ol­ma­­nın ­bəb gös­­rir: "Ümu­miy­yət­ bu yay qiy­mət­­rin aşa­ğı ­şə­­yi­ni göz­­mək yer­siz­dir. Çün­ki məh­sul az olub. H­ər il Qu­ba-Qu­sar-Xaç­maz ra­yon­la­rın­dan ­ti­ri­lən gi­las ma­şın­lar­da qa­lır­. İn­di ye­ bir ye­şi­yi­ni be­ düş­­ qoy­mur­lar".

Sa­­ bu ­bəb­dən adı­çə­ki­lən gi­­mey­­dən ­rəb­ bi­şir­mək üçün göz­­­yin yer­siz ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Əri­yin qiy­­ti­nin ba­ha­­ğı­na da məh­sul­dar­­ğı­ az­­ğı ­bəb olub. Ba­zar­da­ di­gər sa­­ Gül­lər Oru­co­va­nın de­di­yi­ inan­saq, çə­yir­dək­li mey­­­ri dağ­lıq ra­yon­lar­da do­lu vur­du­ğun­dan, məh­sul az olub: "Elə ra­yon­lar var ki, bir bağ­da beş­ ağac­dan bar ­­ bi­lib­lər. Yer­ qa­lan­la­­nın üzə­rin­ "dər­ma­na" ərik ol­ma­yıb. Ona ­ əri­yin qiy­­ti aşa­ğı düş­mür. H­ələ get­dik­ ba­ha­la­şa­caq. Çün­ki ya­zın əv­­lin­ ra­yon­la­rın ço­xun­da tem­pe­ra­tur aşa­ğı düş­. Ya­ğış, do­lu in­ten­siv hal al­­ğın­dan mey­ ağac­la­­nın çi­çə­yi­ni tök­".

G.Oru­co­va de­di ki, ha­va­la­rın qey­ri-sa­bit keç­­si ən çox ərik ağac­la­­na zi­yan vur­du­ğun­dan, bu mey­vənin məh­sul­dar­­ğı­na ­sir edib. Bu ­bəb­dən ba­zar­da qay­ əri­yi­nin 1 ki­loq­ra­­nın qiy­­ti 3 ma­na­ta­dır.

Kənd Təs­sər­rü­fa­tı Na­zir­li­yi­nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev Movqe.az-a açıqlamasında bildirib ki, sa­tı­cı­la­rın və eks­pert­lə­rin məh­sul­dar­lı­ğın az ol­ma­sı üzün­dən mey­və­lə­ri ba­ha qiy­mə­tə sat­ma­sı ba­rə­də de­yi­lən­lər cə­fən­giy­yat­dır:" Çiçəkləmənin ilk fazasında problem yaransa da, bu problem aqrotexniki qulluq sayəsində aradan qaldırıldı. Yatmış tumurcuqların oyadılması hesabına dəymiş ziyan aradan qaldırıldı. Sadəcə olaraq hə məhsulun mövsümə uyğun olaraq bazara kütləvi çıxım dövrü var. Həmin dövrdə məhsul bol olduğundan ucuzluq olur. Elə meyvələr var ki, gözləmək lazımdır  ki, kütləvi bazara çıxım dövrü olsun ki, qiymət də ucuzlaşsın".  

 

Sizin Reklam Yeriniz