Əlaqə Arxiv
news Image
2014.07.23
18:40
| A A A
Satışda təhlükəkli bitgi yağları satılır

Die­ta sax­la­yan­la­ra, ürə­yin­ prob­le­mi olan­la­ra, hət­ta şə­kər xəs­­li­yin­dən əzi­yət çə­kən­­ be­ ­ki­min ilk töv­si­­si ­bul et­di­yi ­ ya­ğı­, bit­ki ya­ğı ilə əvəz­­mək ba­­ olur. Tib­bi araş­dır­ma­la­ra ­, da­im qar­ğı­da­ ya­ğı ­bul edən­lər­ ürək-da­mar xəs­­lik­­ri­ çox az rast ­li­nir. H­ət­ta "da­mar ki­rəc­ləş­­si" xəs­­li­yin­ qar­ğı­da­ ya­ğın­dan  is­ti­fa­ et­mək məs­­hət ­­lür. Zey­tun ya­ğı isə or­qa­nizm üçün ən xe­yir­li bit­ki ya­ğı sa­­lır. Elə bu ­bəb­dən bit­ki yağ­la­ ara­sın­da ən çox is­ti­fa­ edi­­ni­dir. Gün­­lik qi­da ra­sio­nun­da da, bit­ki ya­ğı üçün nor­ma ay­­lıb. Qay­da­ya ­rə, in­san gün­ or­ta he­sab­la 20 qram bit­ki ya­ğı ­bul et­­li­dirAm­ma ço­xu­muz bil­mi­rik ki, bəh-bəh­ ­lət­di­yi­miz bit­ki yağ­la­ sağ­lam­­ğı­­zın düş­­ni­dir. Bit­ki yağ­la­­nın ək­­riy­­ti ge­ne­tik mo­di­fi­ka­si­ya olun­muş bit­ki­lər­dən ha­zır­lan­­ğın­dan Av­ro­pa öl­­­ri be­ məh­sul­la­rın öz əra­zi­­rin­ sa­tıl­ma­­na qa­da­ğa qo­yub. Biz­ isə rəng­­rəng eti­ket­lər­ ­­dil­miş plas­tik qab­lar­da sa­­lan, bu yağ­la­ alı­­lar ­vəs­ alır. Bit­ki yağ­la­­nın tər­ki­bi ba­­ is­teh­lak­çı­la­rın ma­rif­siz­li­yin­dən is­ti­fa­ edən ma­ğa­za sa­hib­­ri, ­zən D vi­ta­mi­ni ilə həd­dən ar­tıq zən­gin­ləş­di­ril­miş, quş­lar kənd ­sər­­fa­ hey­van­la­ üçün ­zər­ tu­tu­lan bit­ki yağ­la­­ da sa­­şa çı­xa­rır­lar. Üzə­rin­­ki əc­­bi dil­ ya­­lan­la­ oxu­ya bil­­yən alı­­lar isə bu yağ­dan alıb, ye­mək­­rin ha­zır­lan­ma­sın­da is­ti­fa­ edir­lər. Bun­dan baş­qa bi­zim ­kan­lar­da xey­li say­da sax­ta yağ­la­ra da rast gəl­mək olar. Azad İs­teh­lak­çı­lar Bir­li­yi­nin (AİB) səd­ri Ey­yub H­üsey­nov­dan bit­ki yağ­la­ ilə bağ­ təhlükəli faktların olduğunu söyləyib. E. H­üsey­no­vun de­di­yi­ ­, Azər­bay­can­da bir ne­çə il­dir ki, 50 ya­xın çe­şid­ bit­ki yağ­la­ sa­­lır. Am­ma on­la­rın müt­ləq ək­­riy­­ti bit­ki­lər­dən yox, müx­­lif  hey­van­la­rın pi­yin­dən ha­zır­la­nır:"Be­ bit­ki yağ­la­ adə­tən əri­dil­miş yağ ha­­na ­ti­ri­lir. Bit­ki ya­ğı­ əri­dil­miş ya­ğa bən­zət­mək üçün onun tər­ki­bi­ ­su­si kim­­vi mad­­lər qa­­lır. Bu yol­la da bit­ki ya­ğı ərin­miş ­ ya­ğı­ imi­ta­si­ya edir. Be­ bit­ki yağ­la­­nın ­­ açan­da ərin­miş ­ ya­ğı­nın qo­xu­su ­lir. Üzə­rin­ sa­ ­­cik­lər olur. Bu yağ­lar ­mir qab­lar­da qab­laş­­­lır. ­zən on­la­rın tər­ki­bi­ müx­­lif qat­­lar əla­ olun­maq­la ­ ya­ğı adı al­tın­da sa­­lır. Əs­lin­ on­la­rın tər­ki­bi müx­­lif hey­van­la­rın pi­yin­dən iba­rət olur. H­ət­ta bi­ ­lum­dur ki, bit­ki ya­ğı­nın tər­ki­bi­ ba­li­na­nın ya­ğı əla­ olu­nub. Bun­dan baş­qa ba­zar­da du­ru hal­da da, bit­ki yağ­la­ sa­­lır. Duru bit­ki yağ­la­­nın prob­le­mi isə on­da­dır ki, on­lar ge­ne­tik mo­di­fi­ka­si­ya olun­muş bit­ki­lər­dən ha­zır­la­nır". AİB səd­ri­nin söz­­ri­ ­, qon­şu Ru­si­ya­da bit­ki ya­ğı­nın ge­ne­tik mo­di­fi­ka­si­ya­ya ­ra­mış bit­ki­dən alın­­ğı müt­ləq mal ni­şa­nın­da gös­­ri­lir. Çün­ki so­ya­la­rın 95 fai­zi ge­ne­tik mo­di­fi­ka­si­ya olun­du­ğu təs­diq­­nib: "Azər­bay­ca­na id­xal olu­nan bit­ki yağ­la­­nın da ək­­riy­­ti­nin so­ya tər­kib­li ol­du­ğu ­lum­dur. ­su­sən qar­ğı­da­ ya­ğı­nın ək­­riy­­ti ge­ne­tik mo­di­fi­ka­si­ya­ya ­ra­yan bit­ki­lər­dən alı­nıb. Am­ma qar­ğıd­ ya­ğı­nın üzə­rin­ onun ge­ni ­yiş­di­ril­miş məh­sul­dan ha­zır­lan­­ğı qeyd olun­mur. Öl­­miz­ isə onun eks­per­ti­za­ qey­ri-müm­kün ol­du­ğun­dan bit­ki yağ­la­­nın ba­za­ araş­­rıl­mır. H­al­bu­ki yox­la­ma apa­rıl­sa ­lum olar ki, ba­zar­da sa­­lan bit­ki yağ­la­­nın xeyli hissəsi ge­ne­tik mo­di­fi­ka­si­ya olun­muş bit­gi­lər­dən ha­zır­la­nıb. Be­ məh­sul­la­rın da or­qa­niz­ ­rər­li, ya­xud ­rər­siz ol­du­ğu ­ təs­diq­lən­­yib. Ona ­ in­ki­şaf et­miş öl­­lər­ so­ya tər­ki­bi bit­ki yağ­la­­nın sa­­şı qa­da­ğan­dır. Ona ­ ­baz­lar, ge­ne­tik mo­di­fi­ka­si­ya olun­muş bit­gi­lər­dən ha­zır­la­nan bit­ki yağ­la­­ nis­­tən ­if öl­­­ ix­rac edir­lər".

 

Sizin Reklam Yeriniz