Satışdakı xurmalardan qurd çıxır

2 İyul 2014 12:00 (UTC+04:00)

­ba­rək Ra­ma­zan ayı baş­la­yan­dan xur­ma­nın qiy­­ti ba­ha­laş­maq­la ya­na­şı key­fiy­­ti aşa­ğı ­şüb. İf­tar süf­­si üçün ər­zaq ma­ğa­za­la­rın­dan alı­nan xur­ma­la­rın içə­ri­sin­dən qurd çı­xır. ­tün dün­ya­da ­səl­man­la­rın müt­ləq ək­­riy­­ti­nin oru­cu­nu ­dıq­la­ bu cən­nət mey­­si­nin key­fiy­­tin­dən şi­ka­yət­­nən­­rin sa­ de­mək olar ki, ­-gün­dən ar­tır. Alı­­lar ma­ğa­za­lar­da sa­­lan xur­ma­la­rın ço­xu­nun qurd­lu köh­ ol­ma­sın­dan şi­ka­yət­­nir­lər. İs­teh­lak­çı­la­rın de­di­yi­ ­, xur­ma qu­tu­la­­nın üzə­rin­ is­teh­sal ta­ri­xi son is­ti­fa­ müd­­ti­nin gös­­ril­­­si on­la­rın xur­ma­nın ­, ya­xud köh­ ol­du­ğu­nu ­qiq­ləş­dir­mək im­ka­­ məh­dud­laş­­rır. Çə­ki ilə sa­­lan xur­ma­la­rın da key­fiy­­tin­ prob­lem var. Xur­ma­lar açıq şə­kil­ sa­tıl­sa da, köh­ ol­du­ğun­dan on­la­rın ço­xu­nun içə­ri­si qurd­lu olur. Ya­xud­da xur­ma­la­rın içə­ri­sin­ qur­dun yu­mur­ta­la­, sür­­lər çı­xır. Ma­ğa­za­lar­da apar­­ğı­mız ­şa­hi­­lər alı­­la­rın haq­ ol­du­ğu­nu təs­diq­­di. Bi­­­di ra­yo­nu əra­zi­sin­ yer­­şən ər­zaq ­kan­la­rın­da sa­­lan xur­ma qu­tu­la­­nın heç bi­ri­nin üzə­rin­ is­teh­sal son is­ti­fa­ ta­rix­­ri qeyd olun­ma­mış­. Bu əra­zi­ yer­­şən mar­ket­lər­ sa­­­lar­la söh­bət­­şib xur­ma qu­tu­la­­nın üzə­rin­ ta­ri­xin qeyd olun­ma­ma­­nın ­­bi ilə ma­raq­lan­saq da, on­lar bu ­ top­dan­sa­tış mən­­­­ri­ni ­nah­kar gör­­lər. Bil­dir­di­lər ki, ər­zaq ­kan­la­­na ək­sər mal­lar, həm­çi­nin xur­ma top­dan­sa­tış mən­­­­rin­dən ­ti­ri­lir. Ma­ğa­za­la­rın qu­tu­la­rın üzə­ri­ ta­rix qoy­maq ­la­hiy­­ti yox­durAzad İs­teh­lak­çı­lar Bir­li­yi­nin (AİB) səd­ri Ey­yub H­üsey­nov isə əla­cın əha­li­nin xur­ma al­maq­dan im­ti­na et­­si­ qal­­ğı­ söy­­yir. Bir­lik səd­ri de­yir ki, prob­lem­dən bi­rin­ci çı­xış yo­lu ər­zaq ­kan­la­­na ­za­­ti güc­lən­dir­mək­dir. Am­ma bu la­­mi ­viy­­ ye­ri­ ye­ti­ril­mir­, o za­man əlac alı­­la­rın xur­ma al­maq­dan im­ti­na et­­si­ qa­lır.