Yolkənarı restoralarda təhlükə

4 İyul 2014 16:59 (UTC+04:00)

Yol kə­nar­la­rın­da fəa­liy­yət gös­tə­rən res­to­ran və ye­mək­xa­na­lar­da acınacaqlı, antisanitariya vəziyyəti hökm sürür. Ra­yon­la­ra ge­dən yol­la­rın kə­nar­la­rın­da xid­mət gös­tə­rən bu ob­yekt­lə­rin müt­ləq ək­sə­riy­yə­tin­də müş­tə­ri­lə­rə tək­lif olu­nan ye­mək­lə­rin qiy­mə­ti key­fiy­yət­lə qə­tiy­yən uz­laş­mır.  Movqe.az-a  açıqlamasında bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov söyləyib. E. Hüseynov bildirib ki, bir şiş ka­ba­bı od ba­ha­sı­na sa­tan ye­mək­xa­na­lar­da bə­zən süf­rə­yə ve­ri­lən qab-qa­ca­ğın çir­ki­ni be­lə müş­tə­ri­lər tə­miz­lə­mək məc­bu­riy­yə­tin­də qa­lır­lar: "Yol kə­nar­la­rın­da­kı res­to­ran­lar­da müş­tə­ri­lər­dən çox pul alın­sa da, ve­ri­lən ye­mə­yin çə­ki­si bir nə­fər üçün nə­zər­də tu­tul­muş por­si­ya­dan xey­li az olur. Be­ ob­yekt­lər­ ye­mək si­fa­ri­şi za­ma­ men­yu təq­dim olun­ma­­ğın­dan, müş­­ri­lər qiy­mət­dən bi­­bər qa­lır­lar. Bu isə res­to­ran­da xid­mət gös­­rən­­ is­­di­yi qiy­­ti oxu­ma­­na im­kan ve­rir. Bir ­ be­ hal­la rast­la­şan müş­­ri ikin­ci ­ ­min ye­mək­xa­na­nın qa­­­ be­ ­maq is­­­ , tək­rar ey­ni res­to­ran­da ye­mək ye­mək məc­bu­riy­­tin­ qa­lır. Çün­ki, ra­yon­la­ra sər­ni­şin da­şı­yan ­­­lər­, yol­­na­rın­da­ ye­mək­xa­na­la­rın sa­hib­­ri av­to­bu­su məhz ­min res­to­ra­nın qar­şı­sın­da sax­la­maq ba­­ öz ara­la­rın­da ra­­­ğa ­lir­lər. Ye­mək­xa­na­ya müş­­ri ­ti­rən ­­­nün pa­ isə bir qa­rın ye­mək bir çay­nik çay olur. Be­ res­to­ran­lar əsa­sən Şa­ma­xı, Kür­­mir, Salyan yol­la­­nın ­nar­la­rın­da yer­­şir".

Yol ­nar­la­rın­da yer­­şən res­to­ran­la­rın ­za­rət­dən ­nar qal­­ğı­ Res­pub­li­ka Gi­gi­ye­na Epi­de­mio­lo­gi­ya Mər­­zi­nin (RGEM) Qi­da Təh­­­siz­li­yi Şö­­si­nin rəh­­ri İm­ran Ab­dul­la­yev təs­diq­­yir. İ.Ab­dul­la­yev bi­zim­lə söh­bə­tin­də bil­dir­di ki, əs­lin­də yol­kə­na­rı res­to­ran və ka­fe­lə­rə ra­yon­la­rın Gi­gi­ye­na Epi­de­mio­lo­gi­ya Mər­kəz­lə­ri (GEM) nə­za­rət et­mə­li­dir­lər: "Am­ma hə­min res­to­ran­la­rın və­ziy­yə­ti gös­tə­rir ki, yer­lər­də­ki GEM-in hə­kim­lə­ri çox zə­if iş­lə­yir­lər. Res­to­ran­lar­da ye­­yin key­fiy­­tin­, qab-qa­şı­ğın ­miz­lən­­sin­ cid­di prob­lem­lər var. Qay­da­ya ­, 200 ­­ xid­mət gös­­rən res­to­ra­nın 1500-2000 boş­qa­ ol­ma­­dır. Bun­dan baş­qa be­ res­to­ran­la­ra üç göz­ van­na qo­yul­ma­­dır. Müş­­ri­nin qa­ba­ğın­dan ­ti­ri­lən boş­qab­lar əv­vəl­ 50 ­­ su­da ­su­si məh­lul­la yağ­sız­laş­­rıl­ma­­dır. İkin­ci ­min qab-qa­şıq 0,2 fa­iz­li xlo­ra­min məh­lu­lun­da di­zin­fek­si­ya edil­­li­dir. Daha son­ra 80 ­­ is­ti­li­yi olan su şır­na­ğı al­tın­da ­miz yu­yul­ma­­dır. Am­ma res­to­ran­la­rın heç bi­rin­ bu qay­da­la­ra ria­yət edil­mir. ­zən müş­­ri­­rin qa­ba­ğı­na rən­gi sa­ral­mış stə­kan­lar­da çay ­ti­ri­lir. Qay­da­ya ­ isə stə­kan­lar hər ­ is­ti­fa­ olun­duq­dan son­ra 80 ­­ su ilə ­su­si məh­lul ­­­rək ­­lub ­miz­lən­­li­dir. Be­ res­to­ran­lar­da hər xid­mət­çi­nin üç xa­la­ ol­ma­­dır. Ər­zaq­la­rın sax­la­nıl­ma­ üçün so­yu­du­cu­la­rın sa­ 10 ədəd­dən az ola bil­məz".