Zəfəran neçə dərdin dərmanıymış

17 İyul 2014 13:40 (UTC+04:00)

Movqe.az meyvə, tərəvəz və bitgilərin orqanizm üçün xeyiri barədə məlumatlar təqdim edir. Bu dəfə haqqında danışacağımız mətbəximizdə geniş istifadə olunan, plovun əsas ədviyatı sayılan zəfərandan söhbət açacaq. Əd­viy­yat­la­rın şa­ sa­­lan ­­ra­nın ­ bi­zim era­dan bir ne­çə min il əv­vəl ­dim As­su­ri­ya, Mi­sir H­in­dis­tan­da ye­tiş­di­ril­di­yi ba­­ ta­ri­xi ­lu­mat­lar var. "Bib­li­ya"da da bu bit­ki­nin adı­na rast gəl­mək müm­kün­dürİn­di ­­rən ­tün dün­ya­da ən qiy­mət­li bit­ki sa­­lır. H­ət­ta in­di Av­ro­pa­da hər han­ bir məh­su­lun çox qiy­mət­li ol­du­ğu­na diq­qət çək­mək üçün "­­ran ki­mi ba­ha­dır" ­­li ­­di­lir. Or­ta əsr­lər­ isə Av­ro­pa öl­­­rin­ bu əd­viy­ya­tın sax­ta­­ sa­tan ba­qal­la­ra ölüm hök­ ­si­lir­mişİn­di dün­ya ba­za­rın­da ən ucuz İran ­­ra­­nın 1 ki­loq­ra­ 460-470 dol­la­ra sa­­lır. Yu­nan ­­ra­ isə da­ha ba­ha­dır-770-790 dol­lar. Dün­ya ba­za­rın­da ha­zır­da ən ba­ha­ ­­ran İs­pa­ni­ya­ya məx­sus­dur. Bu öl­­ ye­tiş­di­ri­lən ­­ra­nın ki­loq­ra­ 900-950 dol­la­ra sa­­şa çı­xa­­lırH­azır­da ­­ran Əf­qa­nıs­tan, Yu­na­nıs­tan, İran, Pa­kis­tan, H­in­dis­tan, Çin, Ya­po­ni­ya, ABŞ, Mek­si­ka, Azər­bay­can Dağıs­tan­da ye­tiş­di­ri­lir. Azər­bay­can­da bu bit­ki əsa­sən, Ab­şe­ron ya­­ma­da­sın­da, ­su­si­ Ba­­nın Bil­gəh kən­din­ be­­ri­lirRu­si­ya­da ­­ran­dan qa­ra­ci­yər, ­ xəs­­lik­­rin­ ge­niş is­ti­fa­ olu­nur. ­­rən an­tis­paz­ma­tik ­su­siy­yət­­ ma­lik­dir.  Ənə­­vi hind ­ba­­ti id­dia edir ki, ­­ran ­tün da­xi­li or­qan­la­ra ef­fek­tiv ­sir gös­tər­mək ­­ ma­lik­dir. O, ­su­si­ qa­na da­xil olub, onun kom­po­nent­­ri­ni ­­­yirOna ­ H­in­dis­tan­da ­­ran­dan son­suz­luq, ane­mi­ya, im­po­ten­si­ya, qa­dın­la­rın kli­maks döv­ müa­li­­sin­ ge­niş is­ti­fa­ olu­nur. Bu öl­­, həm­çi­nin, nev­ral­gi­ya, ra­di­ku­lit, ös­­rək, müx­­lif is­te­rik tut­ma­lar za­ma­ da xəs­­­ ­­ran töv­si­ edi­lirƏrəb ­ba­­ti­ ­­ ­­ran ­­nin ümu­mi to­nu­su­nu qal­­rır, ürək fəa­liy­­ti­ni yax­şı­laş­­rır. Sən de­, məş­hur ­səl­­ki ki­mi ila­nın yar­pız­dan yox, elə məhz ­­ran­dan zəh­­si ge­dir­miş. Ərəb­lər de­yir­lər ki, ­­ran olan evə, ­­ gür­ heç vaxt ya­xın düş­mür.  ­­ran üzün rən­gi­ni yax­şı­laş­­rır. Onu dər­man­la bir­ ­bul et­dik­ isə dər­ma­nın ­­nin ən uc nöq­­­ri­ ­dər ge­dib çat­ma­­na ­bəb olur.  ­­ran­dan ha­zır­la­nan dəm­­ ürək­bu­lan­ma­­nın qar­şı­­ alır, ­ra­­ti aşa­ğı sa­lırOnu ərin­miş yağ­la qa­rış­­rıb bu­ru­na qo­yan­da isə baş­da­ kəs­kin ­­la­ azal­dırDeyi­lən­­ ­, məş­hur ­bib İbn-Si­na bir ­ do­ğuş za­ma­ çə­tin­lik çə­kən qa­­na ­­ran ve­rib. Uzun müd­dət ­kün­dən azad ola bil­­yən qa­dın dər­hal uşa­ğı dün­ya­ya ­ti­rib. Ona ­ ha­mi­ qa­dın­la­ra ­­ran­dan is­ti­fa­ məs­­hət ­rül­mür. H­ət­ta ha­mi­ qa­dın­la­rın bu əd­viy­ya­ta me­yil­li­li­yi uşa­ğı itir­­­ri ilə ­ti­­­ bi­lərBu bit­ki­nin adı­na H­ip­pok­rat Dios­ko­ri­din trak­tat­la­rın­da da rast ­li­nir. ­dim­ to­yuq kor­lu­ğu olan xəs­­­ri ­­ran­la müa­li­ edib­lər­­ran­dan uzun müd­dət ­yük do­za­da is­ti­fa­ isə məq­­­uy­ğun de­yil. Çün­ki bu za­man ­min bit­ki­dən ası­­lıq ya­ra­na bi­lər. H­ət­ta ­­ra­nın tər­ki­bin­ az miq­dar­da nar­ko­tik mad­ olan opi­um da var. Ona ­ ağır dep­res­si­ya­lar vax­ ruh yük­sək­li­yi ya­rat­maq üçün xəs­­­ ­­ran ve­ri­lir.