Məktəbli ləvazimatlarında təhlükə!

22 İyul 2014 13:30 (UTC+04:00)

Öl­­miz­ ye­ni təd­ris ili­ yaxınlaşdıqca mək­təb­li ­va­zi­mat­la­­nın sa­­şı bazarında  canlanma daha da artır. Am­ma hə­lə­ki bu mal­la­rın sağ­lam­lıq üçün təh­lü­kə­siz olub-ol­ma­dı­ğı ba­rə­də heç bir söz de­yil­mir. H­al­bu­ki eks­pert­lər mək­təb­li ­va­zi­mat­la­ ba­za­rın­da na­ra­ha­te­di­ci ­ziy­yət ol­du­ğu­nu, şa­gird­­rin alıb is­ti­fa­ et­dik­­ri çan­ta­dan tut­muş ­­ ­dər sağ­lam­lıq üçün cid­di təh­­ ­rət­di­yi­ni söy­­yir­lər. Azad İs­teh­lak­çı­lar Bir­li­yi­nin (AİB) səd­ri Ey­yub H­üsey­nov Movqe.az-a açıqlamasında de­yib ki, öl­kə­də sa­tı­lan dəf­tər­xa­na lə­va­zi­mat­la­rı­nın ço­xu Çin is­teh­sa­lı­dır. Bir­lik səd­ri Çin­dən ­ti­ri­lən mək­təb ­va­zi­mat­la­­nın heç bi­ri­nin key­fiy­yət ser­ti­fi­ka­­nın ol­ma­­ğı­ da bil­dir­di. Onun söz­­ri­ ­, mək­təb ­va­zi­mat­la­­nın gi­gi­ye­nik ser­ti­fi­ka­­nın ol­ma­ma­, bu mal­la­rın sağ­lam­lıq üçün təh­­­li­lik ris­ki­ni ar­­rır: "Ba­zar­da sa­­lan mək­təb ­va­zi­mat­la­­nın müt­ləq ək­­riy­­ti­nin key­fiy­yət­siz ol­du­ğu göz qa­ba­ğın­da­dır. Rəsm çək­mək üçün is­ti­fa­ olu­nan ka­ran­daş­la­rın rən­gi elə ələ ­­rən ki­mi çı­xır. Po­zan­la­ra isə to­xu­nan ki­mi ov­xa­la­nır.

Ümu­miy­yət­ mək­təb­li ­va­zi­mat­la­­nın key­fiy­­tin­ cid­di prob­lem var. Əs­lin­ bu mal­la­rın ba­za­ra çı­xa­rıl­maz­dan ön­ yox­la­nıl­ma­­dır. Am­ma çox ­əs­süf ki, mək­təb­li­­rin is­ti­fa­ et­dik­­ri mal­la­rın key­fiy­­ti əla­­dar qu­rum­la­ na­ra­hat et­mir".   

E.H­üsey­nov de­yir ki, öl­­ sa­­lan, mək­təb­li­­rin is­ti­fa­ et­dik­­ri ­va­zi­mat­lar­da sağ­lam­­ğa ­rər­li mad­­lər var. H­an­ ki, ­min mal­lar­la ­mas ­fəs yol­la­rın­da ­ri­ müx­­lif növ xəs­­lik­­rin ya­ran­ma­­na ­bəb olur: "Çan­ta­lar­da həd­dən ar­tıq tünd, pis qo­xu­nun gəl­­si­nin ­­bi, bu mal­la­rın is­teh­sa­lın­da müx­­lif kim­­vi mad­­lər­dən is­ti­fa­ edil­­si­dir. ­zi mək­təb­li ­va­zi­mat­la­rın­da hət­ta tər­ki­bi ağır me­tal­lar­la qa­­şıq olan qur­ğu­şun­dan da is­ti­fa­ edi­lir. Bu isə on­lar­la ­mas­da olan uşaq­la­rın sağ­lam­­ğın­da prob­lem­­rin ya­ran­ma­­na ­ti­rib çı­xa­rır. Bir ­rür­sən ki, ­ləm, xət­keş, po­zan­la, həm­çi­nin çan­ta­ya əl vu­ran şa­gird aler­gi­ya olur. H­əkim­lər ­zən bu­nun ­­bi­ni qi­da­da ­rür­lər. Mək­təb­li­li­nin ­hər­lən­­ ­bəb ola­caq bir ye­yin­ti məh­su­lu ­bul et­­di­yi təs­diq­­nən­, ­lum olur ki, ­fəs yol­la­rın­da, ya­xud ­ri­ aler­gi­ya mək­təb ­va­zi­ma­­nın tər­ki­bi­ qa­­lan ağır me­tal­la­rın ­si­rin­dən ya­ra­nıb".

AİB səd­ri ba­zar­da sa­­lan dərs ­va­zi­mat­la­­nın müt­ləq ək­­riy­­ti­nin gi­gi­ye­nik ser­ti­fi­ka­­nın ol­ma­­ğı­ de­yir. A.H­üsey­no­vun söz­­ri­ ­, be­ mal­lar ək­sər hal­lar­da öl­­ əl yük­­rin­ ­ti­ril­di­yin­dən köm­rük­ gi­gi­ye­nik yox­la­ma­dan ya­­nır. Bu­nun əziy­­ti­ni isə az­yaş­ mək­təb­li­lər çək­­li olur. Bir­lik səd­ri­nin söz­­ri­ ­, ­tün öl­­lər­ bu cür mal­lar yox­la­nıl­dıq­dan son­ra, sa­­şa bu­ra­xıl­maz­dan əv­vəl üzə­ri­ key­fiy­yət ni­şa­ vu­ru­lur.    AİB səd­ri de­yir ki, xa­ri­ci öl­­lər­ mək­təb­li ­va­zi­mat­la­­nın stan­dart­la­ra uy­ğun ha­zır­la­nıb-ha­zır­lan­ma­­ğı da yox­la­­lır. Am­ma biz­ mək­təb­li ləa­va­zi­mat­la­ stan­dar­­na ­ uy­ğun­luq ser­ti­fi­ka­ ve­ri­lən mal­lar si­ya­­­na aid edil­­yib.  Mər­kə­zi Kli­nik Xəs­tə­xa­na­nın Der­ma­to­lo­qu Aza­də Məm­mə­do­va isə əks hal­da be­lə lə­va­zi­mat­lar­la tə­mas za­ma­nı aler­gik, der­ma­tik xəs­tə­lik­lə­rin ya­ran­ma təh­lü­kə­si­nin ol­du­ğu­nu bil­dir­di:"Əgər qə­lə­min tər­ki­bin­də qur­ğu­şun var­sa, tə­mas za­ma­nı də­ri­də qı­zar­tı, qa­bar­ma və su­lan­ma ya­ra­dır. H­əmin ye­ri qa­şı­dıq­da, in­fek­si­ya­laş­mış irin­li səp­gi­lər ya­ra­nır".

Der­ma­to­loq bu cür ­ri xəs­­lik­­ri­nin ən azı bir ay müa­li­­dən son­ra tam sa­ğal­­ğı­ bil­dir­diÖl­­nin baş pe­di­at­ ­sib Qu­li­yev isə tər­ki­bi­ ağır me­tal­lar qa­­lan ­ləm, po­zan di­gər ­va­zi­mat­la­rın ­mas za­ma­ uşaq­lar­da ­fəs yol­la­­nın aler­gik xəs­­lik­­ri­ni ya­rat­­ğı­ bil­dir­di. Onun söz­­ri­ ­, uşaq kim­­vi ağır me­tal­lar­la zən­gin mad­­lər­ bo­yan­mış ka­ran­da­şı ­­na sa­lar­sa, bu za­man ­hər­lən­ baş ve­ bi­lər".