Azərbaycanda ən gəlirli peşə hansıdır?

8 Avqust 2014 14:58 (UTC+04:00)

­­tin, pe­şə­nin yax­şı­, pi­si ol­mur. Am­ma son vaxt­lar pe­şə se­çi­min­ ya­ran­mış prob­lem­lər ­qi­­tən ix­ti­sas­la­rın saf-çü­rük ol­ma­­na eh­ti­yac ya­ra­dır. H­al-ha­zır­da əli dip­lo­mu ­siz­­rin sa­ çox ol­du­ğun­dan, hər kəs özü­ pe­şə se­çən­ sa­ba­­ ­şü­nür. Düşü­nür ki, ­­sən sa­bah seç­di­yi pe­şə­ uy­ğun ta­pa bi­­cək­mi? Ya­xud da seç­di­yi pe­şə­ ça­lış­maq­la o, ar­zu­la­­ re­al­laş­­ra ai­­si­ni do­lan­­ra bi­­cək­miPe­şə se­çi­mi edər­kən in­san­la­rın ­min pe­şə­nin ona ­ti­­­yi xe­yir ba­­ ­şün­­si ­bii­dir. Çün­ki elə öl­­miz­ yüz­lər­ pe­şə sa­hi­bi var ki, tək­lif edi­lən əmək haq­ aşa­ğı ol­du­ğun­dan, öz ix­ti­sas­la­­na uğun ol­ma­yan ­lər­ ça­­şır­lar. Dün­ya­da bu prob­lem­ qar­şı­laş­ma­maq üçün in­san­lar əmək ba­za­rın­da ­ziy­­ti öy­rən­dik­dən son­ra öz­­ri­ pe­şə se­çir­lər. Elə ona ­ , in­ki­şaf et­miş öl­­­rin ək­­riy­­tin­, ­əl­li­min hər han­ bir fond­da məs­­hət­çi, ya­xud­da ­quq­şu­na­sın rek­lam agen­ti ki­mi ­­­si hal­la­­na rast ­lin­mir. Odur ki, vax­tın­da təd­bir­li dav­ra­nıb işi­ni eh­ti­yat­ tu­tan­lar yi­­lən­di­yi pe­şə­ uğur qa­za­na­raq yax­şı pul qa­za­nır. ­­lən ha­zır­da ABŞ-da ən ­lir­li pe­şə sa­hib­­ri proq­ram ­mi­na­ ilə məş­ğul olan ­hən­dis­lər he­sab olu­nur. On­la­rın il­lik qa­zan­­nın 80 min dol­lar ol­du­ğu bil­di­ri­lir. Bəs ­­sən biz­ ən ­lir­li pe­şə han­­dır? Movqe.az  bu barədə hazırladığı maraqlı yazını oxuculara təqdim edir.

­tən­daş­la­rın əmək ­quq­la­­nın Müd­fiə­si Li­qa­­nın səd­ri Sa­hib Məm­­dov de­yir ki, ha­zır­da öl­­ ən ­lir­li pe­şə ­ğən­ni pe­şə­si sa­­lır. S.Məm­­dov şou biz­nes­ bir ­dər ta­­nan ­ğən­ni­­rin or­ta ay­lıq qa­zan­­nın 20 min-60 min ma­nat ara­sın­da ­yiş­di­yi­ni bil­dir­di. Onun söz­­ri­ ­, bu pe­şə sa­hib­­rin­dən bir ­dər na­ra­hat­çı­­ğa ­züm­ ol­ma­la­­ ­ləb et­ , ümu­mi ­tür­dük­ asan əmək­lər ­ra­­na aid­dir: "­ğən­ni ol­ma­ğın çə­tin ­hət­­ri odur ki, bu pe­şə sa­hib­­ri yu­xu­suz qal­ma­ğı ba­car­ma­­dır­lar. H­əm­çi­nin on­lar səs­­ri­ni qo­ru­maq üçün da­im səh­hət­­ri­nin qay­ğı­­na qal­ma­, ye­yib-­dik­­ri­ diq­qət ye­tir­­li­dir­lər. Bun­dan əla­ ­ğən­ni­lər öz­­rin­ olan komp­lek­si dəf et­­yi ba­car­ma­­dır­lar. Am­ma ­ğən­ni­lər ­tün bu çə­tin­lik­­ rəğ­mən, az əmək sərf et­mək­ yük­sək məb­ləğ­ pul qa­za­na bi­lir­lər. Elə ona ­ , son vaxt­lar öl­­ bu pe­şə­ olan ma­raq ar­tıb". S.Məm­­dov ikin­ci ən qa­zanc­ pe­şə­nin öl­­ neft ­hən­dis­li­yi pe­şə­si ol­du­ğu­nu de­yir: "Bu pe­şə sa­hib­­ri ay­da mi­ni­mum 3000 ma­nat pul qa­za­nır­lar. Düz­dür on­lar ­min məb­­ği qa­zan­maq üçün gün­­ri­nin ək­sər his­­si­ni neft ya­taq­la­rın­da ke­çir­­lər­, zəh­mət­­ri­nin ­qa­bi­lin­ yax­şı qa­za­nır­lar. Kom­pyu­ter, nəq­liy­yat, ha­va su sa­­si sa­­si üz­ ix­ti­sas­laş­mış ­hən­dis­lər yax­şı qa­za­nan­lar ­ra­­na aid­dir. ­­lən bu gün ­mi­ avia­şir­kət­ ­hən­dis ­­yən ­hən­dis ayı­na 2500 ma­nat pul alır. Pe­şə, sa­hib­­rin­dən ­su­liy­yət ­ləb et­ on­la­rın əmə­yi­ ve­ri­lən qiy­mət ­na­sib he­sab olu­nur. Ona ­ ­hən­dis­lik pe­şə­si ­mi­şə ­lir­li pe­şə­lər si­ya­­sın­da yer alır".

S.Məm­­dov ar­xi­tek­tur pe­şə­si­nin ­lir­li ol­du­ğu­nu de­yir. Onun söz­­ri­ ­, bu pe­şə risk­siz pe­şə ol­maq­la ya­na­şı həm­ ­lir­li­dir. O, bu pe­şə­ ça­­şan­la­rın ay­da mi­ni­mum 3000 ma­nat qa­zan­­ğı­ bil­dir­di.

Li­qa səd­ri öl­­ di­gər ­lir­li pe­şə­nin ­kil­lik ol­du­ğu­nu qeyd et­di: "Bu pe­şə sa­hi­bin­dən sa­vad­ ol­maq­la ya­na­şı, ­ziy­yət­dən dər­hal çıx­maq ba­ca­­ğı ­ləb edir. Pe­şə­nin mən­fi ­­ti odur ki, ­kil­lər da­im ­­kət­ ol­ma­­dır­lar. Bun­dan əla­ on­lar çox ener­ji sərf edə­rək da­nış­ma­ğa da ərin­cək­lik etə­­li­dir­lər. ­tün bun­la­ ba­ca­ran ­kil, or­ta he­sab­la ay­da 2000 ma­nat qa­za­na bi­lər".       

Daha bir ­lir­li pe­şə isə ­kim­lik­dir. Bu pe­şə­ yi­­lən­mək üçün xey­li vaxt əziy­yət ­ləb olun­sa da, ­kim­lər ­ti­­ az əmək sərf et­mək­ yük­sək məb­ləğ­ pul qa­za­na bi­lir­lər. Bu pe­şə sa­hib­­ri çox vaxt stres­ ol­sa­lar da, ay­da 1500-4000 ma­nat ara­sın­da pul qa­za­nır­lar. Am­ma bu­nun­la be­ li­qa səd­ri ­kim­lik pe­şə­si­nin ­lir­li pe­şə­lər si­ya­­­na baş­çı­lıq et­­di­yi­ni de­yir. Onun söz­­ri­ ­, bu­na ­bəb bu pe­şə­ ça­­şan­la­rın hər bi­ri­nin ­ra­bər ­viy­­ pul qa­zan­ma­ma­­dır: "İn­di öl­­ ən çox pul qa­za­nan ­kim­lər ma­ma gi­ne­ko­loq­lar, cər­rah­lar, diş ­kim­­ri apa­rat­la müa­yi­ ap­ra­ran di­oq­nos­tik­lər­dir. Digər ­kim­lər pe­di­atr, te­ra­pevt sa­ir­­ri ay­da 2000 ma­nat an­caq qa­za­­lar".

S.Məm­­dov de­yir ki, re­pe­ti­tor­lu­ğu pe­şə ki­mi se­çən­lər az qa­zan­mır­lar. Onun söz­­ri­ ­, ­qiq fənn­lər­dən in­gi­lis di­lin­dən şa­gird ha­zır­la­yan re­pe­ti­tor­lar ay­da 1000-5000 ma­nat ara­sın­da ­lir əl­ edir­lər.  H­akim­lik bank ma­li­­çi­­ri yax­şı pul qa­za­nan­lar si­ya­­sın­da­dır­lar. H­akim­­rin ay­lıq qa­zan­­nın 1500, ma­li­­çi­­rin isə 1000 ma­nat ol­du­ğu de­yi­lir. İd­man pe­şə­sin­ ­lir çox vaxt na­liy­yət­lər he­sa­­na for­ma­laş­sa da, bu pe­şə­ ça­­şan­lar ay­da ən azı 3000 ma­nat qa­za­nır. Öl­­miz üçün bir ­dər ye­ni­sa­­lan rek­lam agen­ti, mo­del­yer­lik, di­zay­ner da­şın­maz əm­lak üz­ me­ne­cer pe­şə­si nis­­tən ­lir­li pe­şə­lər sa­­lır. Bu pe­şə sa­hib­­ri ay­da 800 ma­nat pul qa­za­na bi­lir­lər. Sa­da­la­nan pe­şə­lər çe­vik­lik   güc­ ­şün­ tər­zi ­ləb et­ , əvə­zin­ bu pe­şə­nin sa­kin­­ri heç vaxt ­siz pul­suz qal­mır­lar. Bilik ­mi­şə in­sa­na la­zım olur.  Elə ad­la­­ çək­di­yi­miz ­tün pe­şə­lər­ ­­mək üçün elm ­ləb olu­nur. Elm­lən­mək üçün isə ­əl­li­ eh­ti­yac var. Xa­ric­ yük­sək ma­­la ­yər­lən­di­ri­lən bu pe­şə sa­hib­­ri Azər­bay­can­da ən az qa­za­nan­lar si­ya­­sın­da ­rar­la­şır­lar. Bu pe­şə sa­hib­­ri yor­ğun­lu­ğa ­çar ol­maq­la ya­na­şı, on­la­rın si­nir sis­te­mi çox ­yi­şik­li­ ­ruz qa­lır. Bu­nun­la be­ zəh­mət­­ri­nin ­qa­bi­lin­ pul qa­za­na bil­mir­lər. Elm adam­la­ jur­na­list­­rin əmə­yi­ ve­ri­lən qiy­mət çox aşa­ğı­dır. El­min müx­­lif sa­­­rin­ il­lər­ əziy­yət çə­kən­lər ay­da 500 ma­na­ güc­ çı­xa­rır­lar. ­tün ­ isə ya­zıb-ya­rat­maq məc­bu­riy­­tin­ qa­lan həm­kar­la­­mın da ­li­ri çox aşa­ğı­dır. Göz­­ri­ni qo­na­ra­ra di­kən bu pe­şə sa­hib­­ri­nin bey­ni ­tün ­ məş­ğul ol­sa da, al­dıq­la­ pul səh­hət­­rin­ ya­ra­nan prob­lem­­ri ara­dan qal­dır­ma­ğa güc­ bəs edir.  Öl­­ ən ­lir­siz pe­şə­lər­dən bi­ri ak­tyor­luq­dur. Qo­na­ra­ra ­zi əmək haq­­na ça­­şan bu pe­şə sa­hib­­ri ay­da vur-tut 300 ma­na­ güc­ qa­za­nır­lar. Be­­lik­ təx­mi­ni ol­sa öl­­ ­lir­li ­lir­siz pe­şə­­rin han­­lar ol­du­ğu­nu üzə çı­xar­saq da, eks­pert­ əs­lin­ bu cür si­ya­ ha­zır­la­ma­ğın bi­zim öl­­ çə­tin ol­du­ğu­nu de­yir­lər.  S.Məm­mə­dov da biz­də pe­şə­lər üz­rə gə­lir­li və gə­lir­siz­lə­rin ayırd edil­mə­si­nin çə­tin ol­du­ğu­nu de­yir. Onun söz­­ri­ ­, ha­zır­da bu is­ti­qa­mət­ da­ha ­qiq araş­dır­ma­ an­caq sa­­lər üz­ apar­maq olar: "Mən qeyd et­dim ki, öl­­ ­hən­dis­­rin qa­zan­ çox­dur. Am­ma ən çox pul qa­za­nan­lar neft sek­to­run­da ça­­şan­lar­dır. Ti­kin­ti­ ­­yən ­hən­dis isə neft sa­­sin­ ­­yən həm­ka­rın­dan ­­lər­ az qa­za­nır. Bu­nu ­kim­lik pe­şə­si­ aid et­mək olar. Öl­­ ­lir­li pe­şə­­rin ­əy­yən­ləş­di­ril­­sin­ di­gər çə­tin­li­yi isə ­lir­­rin dek­lo­ra­si­ya­­nın düz­gün apa­rıl­ma­ma­ ya­ra­dır. Re­al­lıq­da ­tür­dük­ ­ğən­ni­lər ən çox qa­za­nan pe­şə sa­hib­­ri­dir. Am­ma on­la­rın ver­gi or­qan­la­­na ver­dik­­ri ­lir dek­lo­ra­si­ya­­na ba­xan­da ­­nür ki, qa­zanc­la­ çox aşa­ğı­dır".

S.Məm­­dov pe­şə­­rin ­lir­li olub-ol­ma­ma­­nın on­la­rın sa­hib­­rin­dən ası­ ol­du­ğu­nu söy­­di. Onun söz­­ri­ ­, in­san­lar yi­­lən­dik­­ri ən qa­zanc­sız pe­şə­dən be­ bi­lik ba­ca­rıq­la­ ilə yax­şı ­lir əl­ edə bi­lər­lər. Ye­tər ki, sa­hi­bi ol­du­ğu pe­şə­nin pe­şə­ka­ ol­sun­lar.