Müxalifət üçün dövlət, millət adlı ali məfhumlar yoxdur

19 Aprel 2012 09:01 (UTC+04:00)

"Təəssüf edirəm ki, bu halda da Azərbaycanmüxalifətianti-dövlət mövqeyiniortayaqoyur. Müxalifətbirdahanümayişetdirirki, onunüçündövlət, millətadlıaliməfhumlaryoxdur, konkrettəkliflərininreallaşmasıəsasdır". BufikirləriPrezidentAdministrasiyasıictimai-siyasi məsələlərşöbəsininmüdiriƏliHəsənov "Media forum" saytına müsahibəsindəmüxalifİctimaiPalatanın "Avroviziya 2012" müsabiqəsikeçiriləngünlərdəpaytaxtdaaksiyalartəşkiletməkniyyətinişərhedərkəndeyib: "Müxalifətdeyirki, yabutəkliflərhəyatakeçəcək, yadao, bununhansımahiyyətkəsbedəcəyindən, millətin, dövlətinimicinəhansızərbəvurulacağındanasılıolmayaraqistədiyiniedəcək. Ammabu, yaxşıhaldeyil. Məntəsəvvüretmirəmki, Ermənistanmüsabiqədəqalibolaydıermənicəmiyyətindəmüxalifətçıxıbbumüsabiqəninkeçirilməsininəleyhinəçıxışlar, bəyanatlarverəydi. Mənbunutəsəvvüretmirəm. BeləşeyiyalnızAzərbaycanmüxalifətiedəbilər".

MahnıyarışıbaşlananaqədərAzərbaycandanövbətiəfvsərəncamınınimzalanması, yaxudbaşqabirformadamüxalifətinbirsıratəşkilatlarınvicdanməhbususaydığışəxslərinazadlığaburaxılmasınınmümkünlüyünəgəlincə, ƏliHəsənov qeyd edib: "O ki qaldı məhbuslarınazadlığaçıxmasıməsələsinə, bununlabağlınəsədeyəbilmərəm. ÇünkibuməsələmüstəsnaolaraqƏfvMəsələləriKomissiyasınıntəklifiəsasındahəyatakeçirilir. Komissiyahesabetsəki, buinsanlarburaxılabilər, bununlabağlıcənabprezidentəməruzəolunsadövlətbaşçısınıinandırabilsələr, müvafiqolaraqəfvsərəncamıdaimzalanabilər. Ammabunudakənaraqoyaq. 1993-ildənbaşlayaraqAzərbaycandövlətininsiyasətibirmənalıolaraqyalnızümumimaraqlara, Azərbaycanmillətininmaraqlarınaəsaslanır. HərhansıtəklifAzərbaycanxalqınınmarağınacavabverirsə, nəzərəalınır, cavabvermirsə, ondakiminnecədüşünməsi, hadisələridaxildən, yaxudxaricdənnecəqiymətləndirməsi, hakimiyyətətəzyiqgöstərməyəçalışmasıəhəmiyyətdaşımır. Azərbaycanhakimiyyətiyalnızbirmövqedən - Azərbaycanmillətininmarağındançıxışedir. Əgərhəmintəkliflərbunacavabverirsə, qəbulolunur. Başqahaldateatrgöstərməyəehtiyacyoxdur".