Əlaqə Arxiv
news Image
2012.04.19
08:54
| A A A
Avtomobillərə texniki baxış lazımdırmı?
Sürücülərin əksəriyyəti avtomobillərin belə baxışdan keçirilməsinin ləğvinin tərəfdarı olsalar da, bir sıra ekspertlər və müvafiq rəsmi dairələr fərqli mövqedən çıxış edirlər

Aparılanaraşdırmalar, keçirilənsorğulargöstərirki, ölkədəkəsəravtomobilsahiblərihərilkeçiriləntexnikibaxışdanheçməmnundeyillər. Lakinqanunvericilikbuproseduruməcburiedir. Beləki, ölkəmizdəavtomobillər "Yolhərəkətihaqqında" qanunagörəköhnətəzəliyindənasılıolmayaraqtexnikibaxışagətirilir, onlarınsazyanasazolmasıyoxlanılır. Lakinbeləfikirlərsəslənirki, əslində, heçbütünavtomobillərintexnikibaxışaehtiyacıyoxdur.

Digərtərəfdənbirsıraavtomobilistehsalçılarınınözmaşınlarınauzunmüddətzəmanətverməsidünyanınəksərölkələrindətexnikibaxışvərəqəsindənimtinayagətiribçıxarıb. Birsıraölkələrdətexnikibaxışdeməkolarki, ləğvolunub.

QonşuTürkiyədəisəavtomobillərinmüayinəsiyolpolisindənalınaraqsığortaşirkətinəhəvaləedilib. Lakinmüvafiqdövlətrəsmiləribirsıraekspertlərisə hesab edir ki, avtomobillərintexnikibaxışdankeçməsiinsanlarıntəhlükəsizliyibaxımındanvacibdir. Beləki, qəzaların yaranma səbəblərindənbiriməhztexnikihissələrdəyaranannasazlıqlardır.

BaşDövlətYolPolisiİdarəsininictimaiyyətləəlaqələrşöbəsininrəisiKamranƏliyevisəbildirirki, texnikibaxışüçünyaradılanmərkəzləşdirilmişmüayinəmərkəziyüksəkstandartlarauyğunavadanlıqlarlatəchizolunub. Burdaadiustalarınmüəyyənedəbilmədiklərixırdanasazlıqlarıdamərkəzinəməkdaşlarıaşkaredəbilirlər.

Sürücülərinəksəriyyətiisətexnikibaxışınsadəcəformalxarakterdaşıdığınıdeyir.

Ammaildəbirdəfətexnikibaxışınkeçirilməsininvacibməqamlarıdaçoxdur. Müayinəzamanıbəzicinayətfaktlarınındaqarşısıalınır. Beləki, oğurluq, rəngidəyişdirilmişmaşınlarınproblemləriyalnızbuzamanüzəçıxır. Sürücüləriənçoxnarahatedənməsələlərdənbirişəhərdətexnikibaxışmüayinəmərkəzininyalnızbiryerdəolmasıdır. Onlarınsözlərinəgörə, buhalonlardavaxtitkisinəgətiribçıxarır.

Aparılanaraşdırmalarisə avtomobillərin hər il texniki baxışdankeçməsibarədəcəmiyyətdəfikirdiapazonununçoxgenişolduğunuüzəçıxarır. Lakinbirçoxsürücülərhesabedirki, texnikibaxışınbütünavtomobillərüçünməcburiolmasınaheçehtiyacyoxdur. Beləki, indiəksəravtomobilistehsalçıları, məsələn, "BMW", "Mercedes-Benz", "Audi", "Toyota" başqa brend markalı maşınlarauzunmüddətlizəmanətverir. Buisədünyanınəksərölkələrindətexnikibaxışdanimtinayarəvacverir. Məsələn, eləqonşuGürcüstandatexnikibaxış ümumiyyətlə ləğv edilib. Ötən il isə Rusiya prezidentiDmitriMedvedyevtexnikibaxışvərəqəsininhəmsürücülərin, həmyolpolisiəməkdaşlarınınvaxtınıaldığınıəsasgətirərəkbununləğvolunması, yaxudDaxiliİşlərNazirliyindənalınaraqdigərqurumlaraverilməsinitəklifedib. UkraynaprezidentiViktorYanukoviç "AvtomobildaşınmalarısahəsindəifratdövləttənzimlənməsininaradanqaldırılmasıüzrəUkraynanınbəziqanunvericilikaktlarınadəyişikliklərhaqqında" qanunuimzalayıb. Sənədəəsasən, Ukraynadakommersiyaməqsədləriiləistifadəolunmayanavtomobillərüçünicbaritexnikibaxışınkeçirilməsiləğvolunur, digəravtomobillərüçünisəbuprosesxeyliasanlaşdırılır. Beləki, DaxiliİşlərNazirliyininDövlətAvtomobilMüfəttişliyitexnikibaxışınkeçirilməsiprosesindənkənarlaşdırılıbbusəlahiyyətlərartıqtəsərrüfatsubyektlərinəverilib. Bundanbaşqa, texnikibaxışzamanıyolvərəqəsininnəqliyyatvasitəsininidarəetməsinəetibarnaməninmütləqolmasıtələbiləğvedilib. ÇexRespublikasındaəksərmaşınlaratexnikibaxıştələbiikiildir, həmbumüayinənipolisyox, lisenziyaalmışustalarhəyatakeçirirlər. Onlarındasayıqədəristəsən, hardaxoşunagəlir, maşınınıtexnikibaxışdankeçir.

Ölkəmizdəisəbuprosesinsadələşdirilməsigözlənilsəhələliktamləğvinəzərdətutulmur. Yeniavtomobillərintexnikibaxışdankeçirilməsizamanıgüzəştolunmasıməsələsinəgəldikdəisərəsmidairələrbildirirki, avtomobilistehsalolunduğuiltexnikibaxışacəlbedilmir. Sonrakıillərdəisəildəbirdəfətexnikibaxışacəlbedilməlidir. Bildirilirki, texnikibaxışdövlətsəviyyəsindətəyinolunmuşbirprosesdir. Odaqeydolunurki, Azərbaycandasovetdönəmindənqalanmaşınlarınsayıkifayətqədərdir. beləmaşınlardadahaçoxtexnikiproblemolur. Bununlayanaşı, təzəistehsalolunanmaşınlardadaistənilənzamanprobleminyaranmasımümkündür.

Bəziekspertlərisəbu qənaətdədir ki, texniki baxışın bəzi maşınlardanyığışdırılmasımümkünolsada, sovetistehsalıolanköhnəmaşınlardabulazımdır. Qeydedilirki, Azərbaycanınavrostandartlarınakeçməsini, ekologiyaməsələləriiləbağlıtələblərinəzərəalsaq, 80-90-illərdəistehsalolunansovetmaşınlarınatexnikibaxışlazımdır. Amma o da istisna deyil ki, avtomobildə istehsal olunandan 3 ay sonra da, 1 il sonra da texniki problem yarana bilər.

Bir daha xatırladaq ki, Azərbaycanda nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışın keçirilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət Yol Polisinin rəsmi saytında verilən məlumata görə avtomobillərin texniki baxışı zamanı ödənilməli olan rüsum belə hesablanır: mühərrikin həcmi 2000 kubsm-əqədər olan minik avtomobilləri üçün hər kubsm-ə görə 1 qəpik, 2000 kubsm-dən çox olan minik avtomobilləri üçün 20 manat + mühərrikin həcminin 2000 kubsm-dən çox hissəsi üçün hər kubsm-ə görə 2 qəpik yol vergisi tutulur, əlavə olaraq avtonəqliyyat vasitələrinə xidmətlərin göstərilməsi üçün 10 manat dövlət rüsumu ödənilir. Qaydalara görə, maşınını vaxtında texniki baxışdan keçirməyən fiziki şəxslər 30 manat miqdarında, vəzifəli şəxslər 40 manatdan 70 manatadək miqdarda cərimə edilirlər.

Beləliklə, Azərbaycanda maşını olan hər kəs onu ildə bir dəfə texniki baxışdan keçirməlidir. Texniki baxışı keçirən qurum da dövlət yol polisinindir, ona nəzarət edən elə yol polisinin özüdür.

SəmədCƏFƏROV

Sizin Reklam Yeriniz