Əlaqə Arxiv
news Image
2014.06.24
13:10
| A A A
Avtobuslarda vərəm təhlükəsi
Zi­yəd­din Ka­zı­mov: "İc­ti­mai nəq­liy­yat­da və­rəm və di­gər in­fek­si­on də­ri-zöh­rə­vi xəst­lik­lə­rə də yo­lux­maq müm­kün­dür"

Öl­­ iri­tu­tum­lu av­to­bus­la­rın ­ti­ril­­sin­dən son­ra, şə­hər­da­xi­li sər­ni­şin­da­şı­ma­da ­ha­yət ki, sər­ni­şin sıx­­ğı­nın aza­la­ca­ğı­na ümid et­sək , ­ziy­yət ye­­ ­zəl­­di. Xət­lə­rə sa­lı­nan iri­tu­tum­lu av­to­bus­la­rın sa­yı az ol­du­ğun­dan, sü­rü­cü­lər əv­vəl­ki qay­da­da sa­lo­nu ağ­zı­na­dək sər­ni­şin­lə dol­dur­ma­mış yer­lə­rin­dən tər­pən­mir­lər. Bu prob­le­mə əsa­sən Binəqədi qəsəbəsi –Gənclik metrostansiyası, "20" yan­var-Bey­nəl­xalq Av­to­vağ­zal ara­sı sər­ni­şin da­şı­yan av­to­bus­larda və Biləcəri qəsəbəsi istiqamətində hərəkət edən 202 saylı  avtobusda rast gə­li­nir. Sər­ni­şin sıx­lı­ğın­dan is­ti­fa­də edən sü­rü­cü­lər isə sa­lon­da ayaq üs­tün­də ica­zə ve­ri­lən nor­ma­dan də­fə­lər­lə ar­tıq sər­ni­şin gö­tü­rür­lər. Qonşu Rusiyada  avtobusda  ayaqüstə sərnişin götürmək qadağan olduğu halda, Azərbaycanda sürücülər  avtobusun salonunda ayaq üstü sərnişin normasını dəfələrlə aşıqrlar. Bu­nu Movqe.az-a Res­pub­li­ka Gi­gi­ye­na Epi­de­mio­lo­gi­ya Mər­kə­zi­nin (BŞGEM) Sa­ni­ta­ri­ya, Gi­gi­ye­na şö­bə­si­nin mü­di­ri Zi­yəd­din Ka­zı­mov da təs­diq­lə­yir. Z.Ka­zı­mov bi­zim­lə söh­bə­tin­də bil­dir­di ki, qay­da­ya  iri­tu­tum­lu­lar­da isə ayaq üs­tə sər­ni­şin gö­tü­rül­mə­si üçün mü­əy­yən nor­ma var:"Əgər iri­tu­tum­lu av­to­bus­da 37 ədəd otu­ra­caq ye­ri var­sa, sa­lon­da 16-17 nə­fər ayaq üs­tə sər­ni­şin ge­də bi­lər. Bu nor­ma­ya sü­rü­cü­lər müt­ləq ria­yət et­mə­li­dir­lər. Av­to­bu­sun sa­lo­nu­nu ağ­zı­na qə­dər sər­ni­şin­lə dol­du­rub hə­rə­kət et­mək qey­ri-qa­nu­ni­dir. Sa­lon­da sər­ni­şin sıx­­ğı çox ol­duq­da, ha­va aza­lır. ­­ al­maq la­zım­dır ki, ­min ­ziy­yət­ sər­ni­şin 15-20 ­qi­ yol ge­­cək. Bu isə onun sağ­lam­­ğı üçün təh­­­li­dir. Av­to­bu­sun sa­lo­nun­da ağır ­rəm­li xəs­ var­sa, sağ­lam in­sa­nın yo­lux­ma eh­ti­ma­ 70 fa­iz­dən çox­dur. Bun­dan baş­qa be­ şə­ra­it­ qrip xəs­­li­yi­nin di­gər növ­­ri tez ya­­lır. Qay­da­ya əsa­sən sər­ni­şin­­rin ara­sın­dan 40-50 sm ­sa­ ol­ma­­dır. Am­ma ­əs­süf ki, iri­tu­tum­lu av­to­bus­lar­da bu qay­da­ya əməl edil­mir".   

Z.Ka­­mov av­to­bus­la­rın sa­lon­la­­nın, tu­ta­caq­la­rın hər gün ­ çıx­maz­dan ön­ ­miz­lən­­li, di­zen­fek­si­ya edil­­li ol­du­ğu­nu da bil­dir­di. GEM rəh­­ri­nin söz­­ri­ ­, bu işə cid­di diq­qət ye­ti­ril­­li­dir:"Av­to­bus­dan əlin­ yo­lu­xu­cu xəs­­lik olan in­san­lar da is­ti­fa­ edir, sağ­lam­la­ da. Əgər av­to­bus­da­ tu­ta­caq­lar, otu­ra­caq­la­rın söy­­­cək yer­­ri di­zen­fek­si­ya edil­mir­, sağ­lam in­sa­nın is­­ni­lən ­ri xəs­­li­yi­ yo­lux­ma eh­ti­ma­ var. Əv­vəl­lər bu ­­ ra­yon GEM-i cid­di ­za­rət edir­di­lər. H­azır­da av­to­bus­lar­da gi­gi­ye­nik ­ziy­­ti Nəq­liy­yat ­fət­tiş­li­yi yox­la­yır. Bu qu­rum xət­ çıx­maz­dan ön­ av­to­bus­la­rın ­miz­li­yi­, sa­lo­nun­da la­­mi di­zen­fek­si­ya işi­nin apa­­lıb-apa­rıl­ma­ma­­na diq­qət ye­tir­­li­dir. Ey­ni za­man­da ­­­nün sa­lo­na nor­ma­dan ar­tıq sər­ni­şin min­dir­­si­ ica­ ver­­­li­dir".

İc­ti­mai Nəq­liy­yat­çı­lar Bir­li­yi­nin rəh­­ri ­za­hir Rüs­­mov isə sər­ni­şin­da­şı­ma­da­ bu prob­lem­­rin ara­dan ­­rül­­si xid­­tin yük­sək ­viy­­ çat­­rıl­ma­sın­da Nəq­liy­yat Na­zir­li­yi­nin ma­raq­ ol­ma­­ğı­ söy­­yir:"Nəq­liy­yat Na­zir­li­yi is­­ sər­ni­şin sıx­­ğı­ bir ne­çə ­ ara­dan qal­­rar. Bu­nun üçün elə cid­di is­la­hat apar­ma­ğa eh­ti­yac yox­dur. Sa­­ ola­raq na­zir­lik xət­lər­ müa­yi­ apar­ma­­dır. H­an­ xət­, han­ sa­at­lar­da sər­ni­şin sıx­­ğı ya­ran­­ğı­ or­ta­ya çı­xar­ma­­dır. Daha son­ra ­min xət­­ əla­ av­to­bus bu­rax­maq pik vaxt­la­rın­da in­ter­va­ azalt­maq­la prob­le­mi ara­dan qal­dır­maq olar. Bu gün şə­hər­da­xi­li sər­ni­şin­da­şı­ma­da xid­­tin key­fiy­­ti­nin ­­lər­ aşa­ğı ol­ma­­na ­bəb  na­zir­li­yin bu ­ ma­raq­ ol­ma­ma­­dır".

­­ ilə bağ­ Nəq­liy­yat Na­zir­li­yi ilə əla­ sax­la­dıq. Am­ma hər ­ ol­du­ğu ki­mi, ye­­ na­zir­li­yin mət­bu­at xid­­ti­nin rəh­­ri Na­miq H­əsə­nov xəstə olduğunu söylədi.

 

 

 

Sizin Reklam Yeriniz