Əlaqə Arxiv
news Image
2014.07.17
13:40
| A A A
Zəfəran neçə dərdin dərmanıymış

Movqe.az meyvə, tərəvəz və bitgilərin orqanizm üçün xeyiri barədə məlumatlar təqdim edir. Bu dəfə haqqında danışacağımız mətbəximizdə geniş istifadə olunan, plovun əsas ədviyatı sayılan zəfərandan söhbət açacaq. Əd­viy­yat­la­rın şa­ sa­­lan ­­ra­nın ­ bi­zim era­dan bir ne­çə min il əv­vəl ­dim As­su­ri­ya, Mi­sir H­in­dis­tan­da ye­tiş­di­ril­di­yi ba­­ ta­ri­xi ­lu­mat­lar var. "Bib­li­ya"da da bu bit­ki­nin adı­na rast gəl­mək müm­kün­dürİn­di ­­rən ­tün dün­ya­da ən qiy­mət­li bit­ki sa­­lır. H­ət­ta in­di Av­ro­pa­da hər han­ bir məh­su­lun çox qiy­mət­li ol­du­ğu­na diq­qət çək­mək üçün "­­ran ki­mi ba­ha­dır" ­­li ­­di­lir. Or­ta əsr­lər­ isə Av­ro­pa öl­­­rin­ bu əd­viy­ya­tın sax­ta­­ sa­tan ba­qal­la­ra ölüm hök­ ­si­lir­mişİn­di dün­ya ba­za­rın­da ən ucuz İran ­­ra­­nın 1 ki­loq­ra­ 460-470 dol­la­ra sa­­lır. Yu­nan ­­ra­ isə da­ha ba­ha­dır-770-790 dol­lar. Dün­ya ba­za­rın­da ha­zır­da ən ba­ha­ ­­ran İs­pa­ni­ya­ya məx­sus­dur. Bu öl­­ ye­tiş­di­ri­lən ­­ra­nın ki­loq­ra­ 900-950 dol­la­ra sa­­şa çı­xa­­lırH­azır­da ­­ran Əf­qa­nıs­tan, Yu­na­nıs­tan, İran, Pa­kis­tan, H­in­dis­tan, Çin, Ya­po­ni­ya, ABŞ, Mek­si­ka, Azər­bay­can Dağıs­tan­da ye­tiş­di­ri­lir. Azər­bay­can­da bu bit­ki əsa­sən, Ab­şe­ron ya­­ma­da­sın­da, ­su­si­ Ba­­nın Bil­gəh kən­din­ be­­ri­lirRu­si­ya­da ­­ran­dan qa­ra­ci­yər, ­ xəs­­lik­­rin­ ge­niş is­ti­fa­ olu­nur. ­­rən an­tis­paz­ma­tik ­su­siy­yət­­ ma­lik­dir.  Ənə­­vi hind ­ba­­ti id­dia edir ki, ­­ran ­tün da­xi­li or­qan­la­ra ef­fek­tiv ­sir gös­tər­mək ­­ ma­lik­dir. O, ­su­si­ qa­na da­xil olub, onun kom­po­nent­­ri­ni ­­­yirOna ­ H­in­dis­tan­da ­­ran­dan son­suz­luq, ane­mi­ya, im­po­ten­si­ya, qa­dın­la­rın kli­maks döv­ müa­li­­sin­ ge­niş is­ti­fa­ olu­nur. Bu öl­­, həm­çi­nin, nev­ral­gi­ya, ra­di­ku­lit, ös­­rək, müx­­lif is­te­rik tut­ma­lar za­ma­ da xəs­­­ ­­ran töv­si­ edi­lirƏrəb ­ba­­ti­ ­­ ­­ran ­­nin ümu­mi to­nu­su­nu qal­­rır, ürək fəa­liy­­ti­ni yax­şı­laş­­rır. Sən de­, məş­hur ­səl­­ki ki­mi ila­nın yar­pız­dan yox, elə məhz ­­ran­dan zəh­­si ge­dir­miş. Ərəb­lər de­yir­lər ki, ­­ran olan evə, ­­ gür­ heç vaxt ya­xın düş­mür.  ­­ran üzün rən­gi­ni yax­şı­laş­­rır. Onu dər­man­la bir­ ­bul et­dik­ isə dər­ma­nın ­­nin ən uc nöq­­­ri­ ­dər ge­dib çat­ma­­na ­bəb olur.  ­­ran­dan ha­zır­la­nan dəm­­ ürək­bu­lan­ma­­nın qar­şı­­ alır, ­ra­­ti aşa­ğı sa­lırOnu ərin­miş yağ­la qa­rış­­rıb bu­ru­na qo­yan­da isə baş­da­ kəs­kin ­­la­ azal­dırDeyi­lən­­ ­, məş­hur ­bib İbn-Si­na bir ­ do­ğuş za­ma­ çə­tin­lik çə­kən qa­­na ­­ran ve­rib. Uzun müd­dət ­kün­dən azad ola bil­­yən qa­dın dər­hal uşa­ğı dün­ya­ya ­ti­rib. Ona ­ ha­mi­ qa­dın­la­ra ­­ran­dan is­ti­fa­ məs­­hət ­rül­mür. H­ət­ta ha­mi­ qa­dın­la­rın bu əd­viy­ya­ta me­yil­li­li­yi uşa­ğı itir­­­ri ilə ­ti­­­ bi­lərBu bit­ki­nin adı­na H­ip­pok­rat Dios­ko­ri­din trak­tat­la­rın­da da rast ­li­nir. ­dim­ to­yuq kor­lu­ğu olan xəs­­­ri ­­ran­la müa­li­ edib­lər­­ran­dan uzun müd­dət ­yük do­za­da is­ti­fa­ isə məq­­­uy­ğun de­yil. Çün­ki bu za­man ­min bit­ki­dən ası­­lıq ya­ra­na bi­lər. H­ət­ta ­­ra­nın tər­ki­bin­ az miq­dar­da nar­ko­tik mad­ olan opi­um da var. Ona ­ ağır dep­res­si­ya­lar vax­ ruh yük­sək­li­yi ya­rat­maq üçün xəs­­­ ­­ran ve­ri­lir.

 

 

Sizin Reklam Yeriniz