Əlaqə Arxiv
news Image
2014.07.23
17:42
| A A A
"Şeytan meyvəsi"nin möcüzəvi faydaları...

Movqe.az havalar istiləşdikcə yetişən daha bir meyvə, zoğal, zoğalın faydaları barədə məlumat verəcək. Əs­lin­, zo­ğa­lın müa­li­­vi əhə­miy­­ti çox­la­­na ­lum­dur.  Azər­bay­can­da elə bir ev tap­maq müm­kün de­yil ki, qı­şa bir ban­ka da ol­sa, zo­ğal mü­rəb­bə­si sax­la­ma­sın­lar. Çün­ki biz­də yax­şı bi­lir­lər ki, qış ay­la­rın­da so­yuq­dəy­mə­nin ən ağır for­ma­sı­na mə­ruz qa­lan­la­rı da bir stə­kən zo­ğal­lı çay­la  dir­çəl­dib, aya­ğa qal­dır­maq olar.  Am­ma bu gi­lə­mey­və­nin baş­qa müa­li­cə­vi xü­su­siy­yət­lə­ri də var. Bu ba­rə­də da­nış­ma­mış­dan əv­vəl, zo­ğal­la bağ­lı ma­raq­lı bir di­ni rə­və­ya­tə qu­laq ve­rin.  Bə­zən zo­ğa­lı "şey­tan mey­və­si" ad­lan­dı­rır­lar ki, bu heç də tə­sa­dü­fi de­yil. Rə­va­­ ­, Al­lah ət­raf­da­­la­ra ya­rat­­ğı ağac­lar­dan bi­rin seç­mək im­ka­ ve­rir. Bu da yaz fəs­li­ ­sa­düf edir. Zo­ğal ağa­­nın ­tün baş­qa ağac­lar­dan bi­rin­ci çi­çək­­di­yi­ni ­rən şey­tan tez-­­sik onu se­çir. Şey­tan ­şü­nür ki, tez çi­çək­­yib­, qa­lan mey­­lər­dən da­ha əv­vəl ye­ti­şə­cək. Am­ma yaz ke­çir, yay ­lir, ­tün mey­­lər ­yir, zo­ğal ye­tiş­mək bil­mir. Bun­dan əsə­bi­­şən şey­tan zo­ğal­dan im­ti­na edib, onu in­san­la­ra ve­rir. İn­san­lar isə pa­yız­da ağac­lar­dan qa­lan mey­­lər üzü­lüb qur­ta­ran­dan son­ra dəy­miş qa­ra-qır­­ zo­ğal­dan ­ğıb, ləz­zət­ ye­yir­lər. El ara­sın­da be­ bir inanc da var ki, han­ il zo­ğal bol ­tir­, de­­li, qış bərk so­yuq ke­çə­cək. Çün­ki şey­tan məh­su­lun çox ol­du­ğu­nu ­rüb, ­zəb­­nir.

Ək­sər slav­yan dil­­rin­ zo­ğa­ "ki­zil" ad­lan­­rır­lar ki, bu da türk di­lin­­ki "­zıl" ­zün­dən ­­­lüb gi­­mey­­nin rən­gi­nin qır­­­­ğın­dan qay­naq­la­nır. Al-qır­­ rən­gi isə zo­ğa­lın tər­ki­bin­ ka­ro­ti­nin çox­lu­ğun­dan ­bər ve­rir. Bun­dan baş­qa, zo­ğa­lın tər­ki­bin­ su, efir ya­ğı, S vi­ta­mi­ni bol­dur. H­əm­çi­nin, zo­ğal mey­­sin­ ­mir, ka­li­um, kal­si­um, fos­for, maq­ni­um ki­mi mi­ne­ral duz­lar var ki, on­lar da ürək-da­mar xəs­­­ri­ yax­şı ­sir gös­­rir. Zo­ğa­lın mey­­sin­dən yar­paq­la­rın­dan şə­kər­li dia­bet xəs­­li­yi­nin müa­li­­sin­ is­ti­fa­ olu­nur. Dia­be­tik­lər üçün qi­da məh­sul­la­­nın sa­tıl­­ğı is­­ni­lən ma­ğa­za­da kon­serv­ləş­di­ril­miş zo­ğa­la rast gəl­mək olar. ­­ bu­ra­sın­da­dır ki, zo­ğa­lın tər­ki­bin­­ki or­qa­nik tur­şu­lar in­san or­qa­niz­min­ ­bii in­su­li­nin in­ki­şa­­na op­ti­mal şə­ra­it ya­ra­dır.Zo­ğal həm çox na­dir mad­ olan po­li­fe­nol mən­­yi­dir ki, on­dan da ka­pil­lyar­la­rın möh­kəm­lən­di­ril­­si üçün ya­rar­la­nır­lar. Zo­ğal­dan di­zen­te­ri­ya­nın müa­li­­sin­ ge­niş is­ti­fa­ olu­nur. Ümu­miy­yət­, zo­ğal is­ha­la qar­şı yax­şı dər­man sa­­lır Zo­ğa­lın qu­ru­du­lub, üyü­dül­müş tu­mun­dan isə sa­ğal­maz ya­ra­la­rın müa­li­­sin­ an­ti­sep­tik məl­həm ki­mi is­ti­fa­ olu­nur. Xalq ­ba­­tin­ zo­ğal həm ­ta­har­­ran dər­man ki­mi qiy­mət­lən­di­ri­lir. Far­ma­ko­lo­ji ­su­siy­yət­­ri ­­ alı­na­raq zo­ğal şi­­sin­dən   rev­ma­tizm əley­hi­, ­­nin to­nu­su­nu nor­mal­laş­­ran, ­ra­­ qar­şı dər­man ki­mi is­ti­fa­ olu­nur. Zo­ğal­da bio­lo­ji ak­tiv mad­­­rin çox­lu­ğu isə on­dan is­ti­fa­ ­ti­­sin­ qan da­mar­la­­nın elas­tik­li­yi­ni ar­­rır qan təz­yi­qi­ni nor­mal­laş­­rır. Zo­ğa­lın yar­paq­la­rın­dan ha­zır­la­nan çay ­­ni möh­kəm­lən­di­rən va­si­ ki­mi töv­si­ olu­nur. ­ ­ril­miş zo­ğal mey­­sin­dən ha­zır­la­nan si­rop isə ra­xit­lik, an­gi­na, sin­qa xəs­­lik­­rin­, qan az­­ğın­da yax­şı ef­fekt ve­rir. Zo­ğal­dan ­­nin duz ba­lan­­ nor­ma­ya sal­maq məq­­di­ ya­rar­lan­maq müm­kün­dür. Çin ­ba­­tin­ zo­ğa­la ­rəm əley­hi­ dər­man qu­laq­da ­ qar­şı va­si­ ki­mi ba­­lır. ABŞ-da isə bu gi­­mey­­dən mal­ya­ri­ya­ya qar­şı va­si­ ki­mi ya­rar­la­nır­lar.

Sizin Reklam Yeriniz